Carregant...
 


 

DR : Declaració responsable
La classificació de les següents taules s’aplica únicament a les activitats que es fan en un establiment. Per tant, resten exempts de presentar DR les activitats professionals, científiques i tècniques (M) i les activitats administratives i serveis auxiliars (codis 821, 822, 823 i 829 del grup N) quan es desenvolupen a l’habitatge particular.
CP : Comunicació prèvia
La classificació de les següents taules s’aplica a totes les activitats descrites sempre que es facin en un establiment.
ncaa : no classificada en altres apartats
Sc : superfície construïda

 

Notes

1 En aquestes taules s'ha aplicat la modificació de la Llei 16/2015 que estableix l'article 237, que afecta a les activitats que requereixen informe previ en matèria d'incendios, emès per l'òrdgan competent de la Generalitat, segons els annexos de la Llei 3/2010, i en el suposit que no hi hagi alguna regulació sectorial específica que reguli el règim d'intervenció municipal.
El punt 3 d'aquest article diu: "En el cas que no hi hagi una regulació sectorial específica sobre el règim d'intervenció municipal per a iniciar l'activitat en un establiment, també caldrà presentar a l'Administració pública competent la comunicació prèvia, que ha d'anar acompanyada del projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat, signat per un tècnic competent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el que estableix l'article 13.1.b de la Llei 16/2015".''

Exemple de l'aplicació d'aquesta modificació:
Activitat de supermercat (codi G471)
Segons la redacció original:
Sota edificis de qualsevol ús i Sc > 750 m2 =>   

 
 

A. AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA

Comprèn:
- L'aprofitament dels recursos naturals vegetals i animals.
- Les activitats de producció agrícola, cria i reproducció d'animals.
- La recol·lecció de fusta i d'altres plantes i animals en una explotació o bé en el seu hàbitat natural.
A13 VIVERS I CONREUS DE PLANTES ORNAMENTALS
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
A130 Vivers i conreus de plantes ornamentals

Nota llei 16/2015:
S’exclouen les empreses que es dediquen a la producció, la protecció i el tractament de material vegetal i les empreses que es dediquen a la neteja de cereals de fecundació autògama i de lleguminoses per a dedicar-los a la sembra.
Aquesta classe comprèn:
- La producció de tots els productes per a les plantacions vegetals (fins i tot esqueixos i plantacions llavoreres) per a la reproducció directa de plantes o bé per a la creació de planter amb la finalitat de plantar-lo, posteriorment, i produir plantes.
- El conreu de plantes per a la plantació.
- El conreu de plantes per a la jardineria ornamental, fins i tot la torba per a trasplantacions.
- El conreu de plantes vives i productes de la floricultura per a bulbs, arrels i tubercles; esqueixos i clapes de bolets.
- L'explotació de vivers, excepte els forestals.

Aquesta classe no comprèn:
- L'explotació de vivers forestals (vegeu 0210).
- El conreu de plantes per a la producció de llavors (vegeu 011 i 012).
Sc ? 120 m2 Si es consideren establiments comercials:
– En establiments situats sota edificis de qualsevol ús, i de:
120 m2< Sc ? 750 m2.

– En altres casos, si:
120 m2 < Sc ? 2000 m2.


Si es consideren establiments industrials, sempre que no es trobin inclosos en l’annex 2 de la Llei 3/2010


 

F. CONSTRUCCIÓ

Aquesta secció compren:
 • La construcció general d’immobles (vegeu 41) com ara habitatges, edificis d’oficines, establiments comercials complets, així com altres edificis públics i de serveis, construccions agràries i similars.
 • La construcció d’immobles.
 • La construcció general d’obres d’enginyeria civil (vegeu 42) com ara autopistes, carrers, ponts, túnels, línies fèrries, aeroports, ports i projectes hidràulics.
 • La construcció d’obres d’enginyeria civil.
 • Les activitats especialitzades de la construcció (vegeu 43), sempre que es realitzin com a part del procés de construcció.
 • Les construccions noves, obres de restauració i reparacions corrents, les ampliacions i reformes.
 • La construcció in situ d’edificis i estructures prefabricades, així com les construccions de caràcter temporal.
 • La construcció de sistemes de regatge i xarxes de clavegueram.
 • La construcció d’instal·lacions industrials.
 • La construcció de xarxes de canonades i línies elèctriques.
 • La construcció d’instal·lacions esportives a l’aire lliure.
 • La promoció de projectes immobiliaris: agrupament de mitjans financers, tècnics i físics per a la realització de projectes immobiliaris per a la venda, ja siguin residencials o no.
 • El lloguer d’equips de construcció amb operari.


Nota: aquestes obres poden realitzar-se per compte propi o per compte d'altri. Poden subcontractar-se en part o en la seva totalitat. Les unitats que assumeixen la responsabilitat global d’aquests projectes de construcció es classifiquen en aquesta secció.
F41 CONSTRUCCIÓ D'IMMOBLES
Compren:
 • La construcció general d’immobles com ara habitatges, edificis d’oficines, establiments comercials complets, així com altres edificis públics i de serveis, construccions agràries i similars.
 • La construcció general d’edificis.
 • Les construccions noves, obres de restauració i reparacions corrents, les ampliacions i reformes.
 • La construcció in situ d’edificis i estructures prefabricades, així com les construccions de caràcter temporal.
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
F411 Promoció immobiliària Aquesta classe comprèn:
-La promoció de projectes immobiliaris: agrupament de mitjans financers, tècnics i físics per a la realització de projectes immobiliaris per a la venda, ja siguin residencials o no.
Si disposen d’oficines i
Sc ? 500 m2
Si disposen d’oficines i
Sc > 500 m2
F412 Construcció d’edificis Comprèn:
- La construcció d’edificis residencials i no residencials complets, per compte propi per a la venda o per compte d'altri. Poden subcontractar-se parts del treball o fins i tot la seva totalitat.
- La remodelació i renovació d’estructures residencials existents.
- El muntatge in situ de construccions prefabricades.
Sense magatzem de materials
Si disposen d’oficines i
Sc ? 500 m2
Si disposen d’oficines i Sc > 500 m2

Se n’exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l’aplicació del RSCIEI i inclòs a l’annex 2 de la Llei 3/2010
F42 CONSTRUCCIÓ D’OBRES D’ENGINYERIA CIVIL
Compren:
 • La construcció d’obres d’enginyeria civil.
 • Les construccions noves, obres de restauració i reparacions corrents, les ampliacions i reformes.
 • La construcció in situ d’edificis i estructures prefabricades, així com les construccions de caràcter temporal.
 • La construcció de grans obres com ara autopistes, carrers, ponts, túnels, línies fèrries, aeroports, ports i projectes hidràulics.
 • >
 • La construcció de sistemes de regatge i xarxes de clavegueram.
 • La construcció d’instal·lacions industrials.
 • La construcció de xarxes de canonades i línies elèctriques.
 • La construcció d’instal·lacions esportives a l’aire lliure.
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
F421 Construcció de carreteres, vies fèrries, ports i túnels Comprèn:
- La construcció d’autopistes, carrers, carreteres i altres vies de circulació de vehicles i vianants.
- Les obres de superfície en carrers, carreteres, autopistes, ponts i túnels:
 • Asfaltat de carreteres.
 • Pintat i altres tasques de senyalització de carreteres.
 • La instal·lació de barreres de seguretat, senyals de trànsit i similars.
- La construcció de pistes d’aterratge.
- La construcció de vies fèrries de superfície i subterrànies.
- La construcció de ponts, inclosos els de carreteres elevades.
- La construcció de túnels.
Sense magatzem de materials
Si disposen d’oficines i Sc ? 500 m2
Si disposen d’oficines i Sc > 500 m2

Se n’exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l’aplicació del RSCIEI i inclòs a l’annex 2 de la Llei 3/2010
F422 Construcció de xarxes Construcció de xarxes per a fluids
Construcció de xarxes elèctriques i de telecomunicacions
Comprèn:
- La construcció de xarxes de distribució i xarxes dels edificis i estructures que són part integral d’aquests sistemes.
- La construcció d’obres d’enginyeria civil per a:
 • Sistemes de canonades de llarga distància i urbanes.
 • Sistemes de canonades de subministrament d’aigua.
 • Canals de regatge.
 • Grans dipòsits.
- La construcció de xarxes de clavegueram, inclosa la seva reparació.
- La construcció de plantes de sanejament públic (depuradores).
- La construcció d’estacions de bombeig.
- La perforació de pous hidràulics.
Sense magatzem de materials
Si disposen d’oficines i Sc ? 500 m2
Si disposen d’oficines i Sc > 500 m2

Se n’exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l’aplicació del RSCIEI inclòs a l’annex 2 de la Llei 3/2010
F429 Construcció d’altres obres d’enginyeria civil Construcció d’obres hidràuliques
Construcció d’altres obres d’enginyeria civil ncaa
Comprèn:
- La construcció de:
 • Vies navegables, instal·lacions portuàries i fluvials, ports esportius, rescloses, etc.
 • Pantans (embassaments) i dics.
- Els dragatges de vies navegables.
- La construcció d’instal·lacions industrials, excepte edificis, com ara:
 • Refineries.
 • Plantes químiques.
- Les obres de construcció, no d’edificis, com ara:
 • Instal·lacions esportives a l’aire lliure.
- La zonificació amb millora de terrenys (com ara addició de carreteres, infraestructures per a subministraments públics, etc.).
- Les activitats de les unions temporals d’empreses (UTE) per a la construcció d’obres d’enginyeria civil
Sense magatzem de materials.

Si disposen d’oficines i Sc ? 500 m2
Si disposen d’oficines i Sc > 500 m2

Se n’exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l’aplicació del RSCIEI i inclòs a l’annex 2 de la Llei 3/2010
F43 ACTIVITATS ESPECIALITZADES DE LA CONSTRUCCIÓ
Compren:
-La preparació i la construcció de parts d’edificis i obres d’enginyeria civil. Generalment, aquestes activitats requereixen la utilització de tècniques i equips especials.
Exemples :
 • Les obres de cimentació, inclòs el clavament de puntals.
 • El muntatge d’estructures metàl·liques.
 • El formigonat.
 • La col·locació de maons i pedra.
 • El muntatge i desmantellament de bastides.
 • La construcció de cobertes i teulades.
 • La construcció d’estructures d’acer que no siguin de producció pròpia.
 • Les activitats d’acabament d’edificis.
-Instal·lacions de tot tipus d’edificis i obres:
 • Lampisteria, sistemes de calefacció i aire condicionat.
 • Antenes d’habitatges.
 • Sistemes d’alarma de protecció contra robatoris.
 • Ascensors i escales mecàniques.
 • Altres instal·lacions elèctriques.
 • Sistemes d’aspersió automàtica.
 • Aïllament tèrmic, acústic i antivibratori.
 • Instal·lacions de climatització.
 • Sistemes d’enllumenat i senyalització de carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports.
 • La reparació i el manteniment tècnics generals de les instal·lacions d’edificis i obres.

-Les activitats d’acabament d’edificis i obres:
 • Arrebossat.
 • Vidrieria.
 • Pintura.
 • Revestiments de terres i parets (parquet, moqueta, papers pintats, etc.).
 • Polit de terres.
 • Fusteria i tancaments.
 • Sistemes acústics.
 • Neteja exterior.
-El lloguer d’equips de construcció amb operari.
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
F431 Preparació d’obres Activitats de preparació de terrenys per a la realització posterior d’activitats de construcció, inclosa la retirada d’estructures preexistents
Comprèn:
- La demolició i enderroc d’edificis i altres estructures.
- La neteja de runa.
- El moviment de terres: excavació, terraplens, rebliment i anivellació d’emplaçaments d’obres, excavació de rases, aclarida de roques, treballs d’artificiers, etc.
- La preparació d’explotacions mineres: aclarida de recobriment i altres activitats de preparació de mines, excepte jaciments de petroli i gas.
- El drenatge d’emplaçaments d’obres.
- El drenatge de terrenys agrícoles i forestals.
- Les perforacions, sondatges i mostreigs amb finalitats de construcció o per a estudis geofísics o geològics.
Sense magatzem de materials.

Si disposen d’oficines i Sc ? 500 m2
Si disposen d’oficines i Sc > 500 m2

Se n’exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l’aplicació del RSCIEI i inclòs a l’annex 2 de la Llei 3/2010
F432 Instal·lacions d’edificis i obres Comprèn:
- Les activitats d’instal·lació que permetin el funcionament d’un edifici, inclosa la instal·lació de sistemes elèctrics, lampisteria, (aigua, gas i sistemes d’aigües residuals), sistemes de calefacció i aire condicionat, ascensors i similars.
Sense magatzem de materials.

Si disposen d’oficines i Sc ? 500 m2
Si disposen d’oficines i Sc > 500 m2

Se n’exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l’aplicació del RSCIEI i inclòs a l’annex 2 de la Llei 3/2010
F433 Acabament d’edificis Comprèn:
-L’aplicació en edificis i altres obres de construcció de guix i estuc interior i exterior, inclòs posar la filada.
- La instal·lació de portes (excepte automàtiques i giratòries), finestres i marcs, cuines encastades, escales i similars, mobiliari de treball i similars, de fusta i altres materials no metàl·lics.
- Els acabats interiors, com ara sostres, revestiments de fusta per a parets, envans mòbils i similars, en fusta.
- La col·locació en edificis i altres obres de construcció de:
 • Revestiments de ceràmica, terratzo, marbre, granit, pissarra, formigó o pedra tallada per a parets i terres, tant d’interior com d’exterior.
 • Instal·lacions de rajoles de València per a cuines i banys.
 • Revestiments de parquet i altres fustes per a parets i terres.
 • Revestiments de moqueta i linòleum per a parets i terres
 • .
 • Papers pintats
- La pintura interior i exterior d’edificis.
- La pintura d’obres d’enginyeria civil.
- La instal·lació de vidres, miralls i altres.
- La neteja de nous edificis desprès de la seva construcció.
- Altres obres d’acabament d’edificis.
Sense magatzem de materials

Si disposen d’oficines i Sc ? 500 m2
Si disposen d’oficines i Sc > 500 m2

Se n’exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l’aplicació del RSCIEI i inclòs a l’annex 2 de la Llei 3/2010
F439 Altres activitats especialitzades de la construcció Construcció de cobertes

Comprèn:
- La construcció de teulades i la coberta de teulades.

Altres activitats especialitzades de la construcció ncaa
Comprèn:
- Les activitats de construcció especialitzades en un aspecte comú a diferents tipus d’estructura i que requereixen aptituds o materials específics:
 • Les obres de cimentació, inclòs el clavament de puntals.
 • Les obres d’impermeabilització.
 • La deshumidificació en les obres de construcció.
 • La perforació de pous de mines.
 • El muntatge de peces d’acer que no siguin de producció pròpia.
 • El corbament de l’acer.
 • La col·locació de maons i pedres.
 • El muntatge i desmantellament de bastides i plataformes de treball, excepte el lloguer associat.
 • La construcció de xemeneies i forns industrials.
 • Les obres amb necessitats d’accés especialitzada que exigeixin habilitat (o destresa) en escalada i l’ús del material corresponent (treball verticals sobre estructures elevades).
- Les obres subterrànies.
- La construcció de piscines a l’aire lliure.
- La neteja al vapor, amb raig de sorra o similars, de l’exterior dels edificis.
- El lloguer de grues i altres equips d’edificació amb operari.
Sense magatzem de materials.

Si disposen d’oficines i Sc ? 500 m2
Si disposen d’oficines i Sc > 500 m2

Se n’exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l’aplicació del RSCIEI i inclòs a l’annex 2 de la Llei 3/2010


 

G. COMERÇ A L'ENGRÒS I AL DETALL

Execució del connector esperant aprovació

Aquest ús del connector ha estat afegit o modificat recentment. Fins que un edior del lloc en validi els paràmetres, la seva execució no és possible.


 

H. TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE

Execució del connector esperant aprovació

Aquest ús del connector ha estat afegit o modificat recentment. Fins que un edior del lloc en validi els paràmetres, la seva execució no és possible.

 

 

I. HOSTALERIA

Execució del connector esperant aprovació

Aquest ús del connector ha estat afegit o modificat recentment. Fins que un edior del lloc en validi els paràmetres, la seva execució no és possible.


 

J. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

Execució del connector esperant aprovació

Aquest ús del connector ha estat afegit o modificat recentment. Fins que un edior del lloc en validi els paràmetres, la seva execució no és possible.


 

L. ACTIVITATS IMMOBILIÀRIAS

Execució del connector esperant aprovació

Aquest ús del connector ha estat afegit o modificat recentment. Fins que un edior del lloc en validi els paràmetres, la seva execució no és possible. 

M. ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES__

Execució del connector esperant aprovació

Aquest ús del connector ha estat afegit o modificat recentment. Fins que un edior del lloc en validi els paràmetres, la seva execució no és possible.


 

N. ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I SERVEIS AUXILIARS

Execució del connector esperant aprovació

Aquest ús del connector ha estat afegit o modificat recentment. Fins que un edior del lloc en validi els paràmetres, la seva execució no és possible.

P. EDUCACIÓ

Execució del connector esperant aprovació

Aquest ús del connector ha estat afegit o modificat recentment. Fins que un edior del lloc en validi els paràmetres, la seva execució no és possible.


 

R. ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D’ENTRETENIMENT__

Execució del connector esperant aprovació

Aquest ús del connector ha estat afegit o modificat recentment. Fins que un edior del lloc en validi els paràmetres, la seva execució no és possible.

S. ALTRES SERVEIS

Execució del connector esperant aprovació

Aquest ús del connector ha estat afegit o modificat recentment. Fins que un edior del lloc en validi els paràmetres, la seva execució no és possible.
 


Darrera modificació de la pàgina el Diumenge Abril 21, 2019 19:25:16 CEST

Col.laboren

CETIG CETIG

Canvia l'Idioma

Darrers fitxers

No hi ha cap registre per mostrar