Carregant...
 
Documento sin título
 • FASE 1
  • Entrada dades
   +info

   Entrada de dades (F1)

   1.Taula d'entrada dels valors (dB) obtinguts de cada mesura.
   Entrar Els valors dels nivells obtinguts en les mesures, amb les ponderacions indicades (C,A i AI), i també sense ponderació (dBZ) a cadascuna de les files de la taula següent.
   A la úlitma fila es mostrarà el resultat de de les mitjanes energètiques dels valros introduïts.
   En aquesta taula les dades s'han d'entrar manualment.
   Cada fila es correspon amb una de les tres possibles mesures, però no és necessàri entrar sempre tres mesures, també es poden fer els càlculs, amb una o dues mesures.

   +info Punt de mesura LZeq
   dBZ
   LCeq
   dBC
   LAeq
   dBA
   LAIeq
   dBI
   +info
   +info
   +info
   Mitjanes globals →

   2.Taula d'entrada dels espectres freqüencials (1/3 d'octava) obtinguts de cada mesura, i les seves gràfiques.
   Entrar a la taula següent els espectres freqüèncials, obtinguts de les mesures, en mode 1/3 d'octava.
   A la última fila es mostrarà el valor global calculat (suma energètica)de cada espectre, que coincidirà, o s'aproximarà molt al valor global obtingut a la taula anterior.
   En aquesta taula les dades es poden entrar manualment o des de un arxiu Excel (copiar/enganxar), més informació +info
   Cada fila es correspon amb la freqüència central de cada banda
   L'espectre freqüèncial ha de ser el que correspongui a cada mesura entrada a la taula anterior.
   Al costat de la taula es mostren les gràfiques corresponents a les ponderacions (A) i (C), i al valor sense ponderació (Z).


   ESPECTRE 1/3 D'OCTAVA (Z)
   ESPECTRE 1/3 D'OCTAVA (A)
   ESPECTRE 1/3 D'OCTAVA (C)
   +info

   Freq.
   Mes. 1
   dBZ1
   Mes. 2
   dBZ2
   Mes. 3
   dBZ3
   Mitjanes
   dBZ dBA dBC
   +info +info +info
   10
   12,5
   16
   20
   25
   31,5
   40
   50
   63
   80
   100
   125
   160
   200
   250
   315
   400
   500
   630
   800
   1.000
   1.250
   1.600
   2.000
   2.500
   3.150
   4.000
   5.000
   6.300
   8.000
   10.000
   12.500
   16.000
   20.000
   Globals ->
  • Prèvies

   Consideracions prèvies (F1)

   1. Comprovacio de la diferència entre els valors extrems mesurats (A)
   D'acord amb el que estableix el Decret 176/2009:
   Per obtenir mesuraments representatius, se n'han de dur a terme com a mínim 3, els quals es consideren vàlids quan la diferència entre els valors extrems obtinguts és menor o igual a 3 dB(A). El resultat és la mitjana energètica dels 3 valors que compleixin aquesta condició.
   Si la diferència fos més gran, s'ha d'augmentar el temps de cada mesurament i dur-ne a terme una nova sèrie fins que la diferència entre 3 valors sigui inferior a 3 dB(A). En cas contrari, s'ha de justificar que aquesta diferència és conseqüència del funcionament normal de l'activitat.
   A continuació es mostra la representació gràfica de les mesures de la Fase 1, amb els valors ponderats (A) (taula 1).

   Gràfica de l'espectre (A) de cada mesura
   Es comprova si la diferència entre els valors màxim i mínim de les mesures, amb ponderació (A), és > 3dB.
   En el cas que es prengui una mesura en una cantonada, degut a la presència de tons greus o en sales petites (menys de 75m3), no caldria fer la comprovació.
   Si el resultat és > 3, però es pot justificar que la diferència és normal pel tipus de font de soroll, es pot acceptar.
   LAeq dBA
   Màxim 0,0
   Mínim 0,0
   Màxima diferència 0,0

   2. Sostracció del soroll residual
   D'acord amb el Decret 176/2009, S'entén per soroll residual d'un entorn determinat el nivell sonor d'immissió sense la contribució de la font o les fonts a avaluar.
   Es comprova si cal restar o no el soroll residual al de la font, avaluant la diferència artica entre el nivell (LAeq) del soroll total (font + soroll residual) i el del soroll residual (sense la font).
   Una vegada obtingut el valor de la diferència (Dif.), s'aplicaran els següents criteris:
   Condicions per a la resta del soroll residual
   Si Dif. > 10 dB No cal fer la resta del soroll residual
   Si 3 dB ≤ Dif. ≤ 10 dB S'ha de restar el soroll residual
   Si Dif. < 3 dB. No es fa la resta. S'ha de repetir el mesurament en un moment en què sigui possible la dife`rencia o determinar mitjançant altres mètodes la contribució de la font o fonts a l'entorn que s'ha d'avaluar

   Si cal restar el soroll residual al soroll de la font, s'aplicarà la fórmula següent:

   Resta del soroll residual

   En aquest cas:
   LAeq (dBA): 0,0
   LAeq resid. (dBA): 0,0
   Diferencia (LAeq-LAeq resid) (dBA): 0,0
   Valor final de LAeq (dBA): 0,0
  • BF

   Avaluació de la correcció per components de baixa freqüència (F1)

   D'acord amb el que estableix el Decret 176/2009:
   Quan en el procés de mesurament d'un soroll es percebin components de baixa freqüència que provinguin de la font a avaluar, s'ha de dur a terme una avaluació detallada del soroll introduint les correccions adequades.
   Per a l'avaluació detallada del soroll amb presència de components de baixa freqüència:
   S'ha de mesurar, simultàniament, el nivell de pressió acústica de la font amb les ponderacions A i C, a partir de les bandes de 1/3 d'octava de 20Hz a 160 Hz. i calcular la diferència aritmètica entre els dos valors obtinguts.
   Lf = LCeq - LAeq (dB)
   Si la diferència (Lf) és menor de 20 dB, es considera que no hi ha components de baixa freqüència significatius.
   Si és major, s'ha de fer una avaluació en detall seguint aquests passos:

   1. Obtenció del nivell de baixa freqüència audible.
    A cada una de les bandes de terç d'octava entre 20Hz i 160Hz, cal sostreure el llindar auditiu humà referènciat a la norma ISO-226 (Tf) al nivell mesurat sense ponderar (Z), el resultat serà (Dif)
   2. Obtenció del contingut energètic de baixa freqüència audible (LB).
    LB sera el resultat de la suma energètica de les bandes en que la diferència obtinguda (Dif) es superior a zero.

   A la taula següent es mostren els resultats dels calculs dels valors globals dels espectres A i C, entre 20Hz i 160Hz, així com el resultat del càlcul de LB, seguint el procés abans indicat.
   Freq.
   Hz.
   dBZ dBA dBC ISO-226 Dif.
   20 78,5
   25 68,7
   31,5 59,5
   40 51,1
   50 44,0
   63 37,5
   80 31,5
   100 26,5
   125 22,1
   160 17,9
   Globals: LB:

   COMPARACIÓ DE DBZ AMB EL LLINDAR AUDITIU (ISO-226)

   Una vegada obtingut el valor de LB, s'haurà d'aplicar la taula següent per determinar el valor del paràmetre de correcció Kf.
   LB (dB) Kf (dB)
   LB < 25 Nul.la: 0
   25 ≤ LB ≤ 35 Neta: 3
   LB > 35 Forta: 6

   Taula resum de resultats
   Lf (dB) LB (dB) Kf (dB) Presència
   El coeficient corrector Kf, s'aplicarà únicament quan la baixa freqüència sigui perceptible en el lloc i el moment de la mesura i clarament imputable a la font analitzada. La decissió d'aplicar, totalment o parcialment, el coeficient corrector calculat (Kf), serà del tècnic responsable de l'estudi.
   Per aplicar un valor de kf diferent al calculat, es pot sel.leccionar un nou valor a la llista desplegable següent.
   Si es deixa el valor per defecte '-', s'aplicarà el valor de kf que figura a la taula resum de resultats.
   Per modificar el valor de kf, sel.leccionar un nou valor de la llista dB
  • Tonals

   Avaluació de la correcció per components tonals emergents

   D'acord amb el que estableix el Decret 176/2009:
   Quan en el procés de mesurament d'un soroll es percebin components de tonals emergetns que provinguin de la font a avaluar, s'ha de dur a terme una avaluació detallada del soroll introduint les correccions adequades.
   L'avaluació detallada del soroll amb presència de components tonals emergents s'ha de fer considerant l'espectre (1/3 d'octava), sense ponderació (Z), entre les bandes de 20Hz i 10.000Hz, analitzant en detall tots els posssibles tons emergents per l'observació de l'espectre.
   Per determinar numèricament la presència de components tonals emergents, primer es calcularà la diferència:
   Lt = Lf - Ls
   On:
   Lf és el nivell de pressió acústica de la banda "f", que conté el possible to emergent.
   Ls és la mitjana aritmètica dels nivells de les bandes anterior i posterior.
   Lf i Ls són el resultat de la mitjana aritmètica dels mesuraments disponibles (normalment 3)

   Una vegada obtingut el valor de Lt, per determinar el valor de coeficient corrector per tons emergents (Kt), s'aplicarà la taula següent:

   Banda 1/3 octava Lt (dB) Kt (dB)
   De 20 a 125 Hz Si Lt < 8 Nul.la: 0
   Si 8 ≤ Lt ≤ 15 Neta: 3
   Si Lt > 15 Forta: 6
   De 160 a 400 Hz Si Lt 5 < 8 Nul.la: 0
   Si 5 ≤ Lt ≤ 8 Neta: 3
   Si Lt > 8 Forta: 6 <
   De 500 a 5.000 Hz Si Lt < 3 Nul.la: 0
   Si 3 ≤ Lt ≤ 5 Neta: 3
   Si Lt > 5 Forta: 6

   Gràfica de l'espectre (Z) entre 20Hz i 10.000 Hz
   A la taula següent es mostra el resultat del càlcul de tots els possibles tons emergents, aplicant el procediment indicat anteriorment, i l'avaluació d'acord amb la comparació amb la ISO-226.
   S'ha de valorar, per l'observació de la taula si els tons emergents indicats ho són realment.
   Perquè sigui computat, el to ha d'emergir clarament de les dues freqüències veïnes.
   Si hi ha més d'un to emergent, s'aplicarà el que doni un valor de Kt més alt.
   Freq.
   Hz.
   Leqz
   dBZ
   Mitjana aritmètica lateralas
   Ls
   Lt
   dB
   Kt Presència Audible
   20
   25
   31,5
   40
   50
   63
   80
   100
   125
   160
   200
   250
   315
   400
   500
   630
   800
   1.000
   1.250
   1.600
   2.000
   2.500
   3.150
   4.000
   5.000
   6.300
   8.000
   10.000


   Taula resum de resultats :
   Lt (dB) Kt (dB) Presència
   Quan hi hagi més d"un to emergent, s'aplicarà el que correspongui a la freqüència que doni el major valor de Kt.

   El coeficient corrector Kt, únicament s"aplicarà quan el to pur emergent sigui perceptible en el moment de la mesura i clarament imputable a la font analitzada. La decissió d'aplicar, totalment o parcialment, el coeficient corrector calculat Kt, serà del tècnic responsable de l'estudi.
   Per aplicar un valor de kt diferent al calculat, es pot sel.leccionar un nou valor a la llista desplegable següent.
   Si es deixa el valor per defecte '-', s'aplicarà el valor de kt que figura a la taula resum de resultats.
   Per modificar el valor de kt, sel.leccionar un nou valor de la llista dB
  • Impulsives

   Avaluació de la correcció per components impulsives (F1)

   D'acord amb el que estableix el Decret 176/2009:
   Quan en el procés de mesurament d'un soroll es percebin components impulsives que provinguin de la font a avaluar, s'ha de dur a terme una avaluació detallada del soroll introduint les correccions adequades.
   Per a l'avaluació detallada del soroll amb presència de components impulsius, es pren com a procediment de referència el següent:
   1. En una determinada fase de soroll de durada Ti, en la qual es percep el soroll impulsiu, es mesura simultàniament el nivell de pressió acústica contínua equivalent ponderat A, (LAeq,Ti), i amb la constant temporal d'impuls I, (LAleq,Ti).

   2. Es calcula la diferència entre els valors obtinguts:

   Li = LAIeq,Ti - LAeq,Ti (dB)


   Una vegada obtingut el valor de Li, s'haurà d'aplicar la taula següent per determinar el valor del paràmetre de correcció Ki.
   Li (dB) Ki (dB)
   Li < 3 Nul.la: 0
   3 ≤ Li ≤ 6 Neta: 3
   Li > 6 Forta: 6
   En aquest cas :
   LAIeq (dB)
   LAeq (dB)
   Li (dB)


   Taula resum de resultats :
   Li (dB) Ki (dB) Presència
   El coeficient corrector Ki, s'aplicarà únicament quan la component impulsiva sigui perceptible en el lloc i el moment de la mesura i clarament imputable a la font analitzada. La decissió d'aplicar, totalment o parcialment, el coeficient corrector calculat (Ki), serà del tècnic responsable de l'estudi.
   Per aplicar un valor de ki diferent al calculat, es pot sel.leccionar un nou valor a la llista desplegable següent.
   Si es deixa el valor per defecte '-' de la llista, s'aplicarà el valor de ki que figura a la taula resum de resultats.
   Per modificar el valor de ki, sel.leccionar un nou valor de la llista dB
 • FASE 2 (soroll residual)
  • Entrada de dades
   +info

   Entrada de dades (F2)

   1.Taula d'entrada dels valors (dB) obtinguts de cada mesura.
   Entrar Els valors dels nivells obtinguts en les mesures, amb les ponderacions indicades (C,A i AI), i també sense ponderació (dBZ) a cadascuna de les files de la taula següent.
   A lúlitma fila es mostrarà el resultat de de les mitjanes energètiques dels valros introduïts.
   En aquesta taula les dades s'han d'entrar manualment.
   Cada fila es correspon amb una de les tres possibles mesures, però no és necessàri entrar sempre tres mesures, també es poden fer els càlculs, amb una o dues mesures.

   +info Punt de mesura LZeq
   dBZ
   LCeq
   dBC
   LAeq
   dBA
   LAIeq
   dBI
   +info
   +info
   +info
   Mitjanes globals →

   2.Taula d'entrada dels espectres freqüencials (1/3 d'octava) obtinguts de cada mesura, i les seves gràfiques.
   Entrar a la taula següent els espectres freqüèncials, obtinguts de les mesures, en mode 1/3 d'octava.
   A la última fila es mostrarà el valor global calculat (suma energètica)de cada espectre, que coincidirà, o s'aproximarà molt al valor global obtingut a la taula anterior.
   En aquesta taula les dades es poden entrar manualment o des de un arxiu Excel (copiar/enganxar), més informació +info
   Cada fila es correspon amb la freqüència central de cada banda
   L'espectre freqüèncial ha de ser el que correspongui a cada mesura entrada a la taula anterior.
   Al costat de la taula es mostren les gràfiques corresponents a les ponderacions (A) i (C), i al valor sense ponderació (Z).


   ESPECTRE 1/3 D'OCTAVA (Z)
   ESPECTRE 1/3 D'OCTAVA (A)
   ESPECTRE 1/3 D'OCTAVA (C)
   +info

   Freq.
   Mes. 1
   dBZ1
   Mes. 2
   dBZ2
   Mes. 3
   dBZ3
   Mitjanes
   dBZ dBA dBC
   +info +info +info
   10
   12,5
   16
   20
   25
   31,5
   40
   50
   63
   80
   100
   125
   160
   200
   250
   315
   400
   500
   630
   800
   1.000
   1.250
   1.600
   2.000
   2.500
   3.150
   4.000
   5.000
   6.300
   8.000
   10.000
   12.500
   16.000
   20.000
   Globals ->
  • Prèvies

   Consideracions prèvies (F2)

   1. Comprovacio de la diferència entre els valors extrems mesurats (A)
   D'acord amb el que estableix el Decret 176/2009:
   Per obtenir mesuraments representatius, se n'han de dur a terme com a mínim 3, els quals es consideren vàlids quan la diferència entre els valors extrems obtinguts és menor o igual a 3 dB(A). El resultat és la mitjana energètica dels 3 valors que compleixin aquesta condició.
   Si la diferència fos més gran, s'ha d'augmentar el temps de cada mesurament i dur-ne a terme una nova sèrie fins que la diferència entre 3 valors sigui inferior a 3 dB(A). En cas contrari, s'ha de justificar que aquesta diferència és conseqüència del funcionament normal de l'activitat.
   A continuació es mostra la representació gràfica de les mesures, amb els valors ponderats (A).
   Gràfica de l'espectre (A) de cada mesura

   Es comprova si la diferència entre els valors màxim i mínim de les mesures, amb ponderació A, és > 3dB.
   En el cas que es prengui una mesura en una cantonada, degut a la presència de tons greus o en sales petites (menys de 75m3), no caldrà fer la comprovació.
   Si el resultat és > 3, però es pot justificar que la diferència és normal pel tipus de font de soroll, es pot acceptar.
   LAeq dBA
   Màxim 0,0
   Mínim 0,0
   Màxima diferència 0,0  • BF

   Avaluació de la correcció per components de baixa freqüència (F2)

   D'acord amb el que estableix el Decret 176/2009:
   Quan en el procés de mesurament d'un soroll es percebin components de baixa freqüència que provinguin de la font a avaluar, s'ha de dur a terme una avaluació detallada del soroll introduint les correccions adequades.
   Per a l'avaluació detallada del soroll amb presència de components de baixa freqüència:
   S'ha de mesurar, simultàniament, el nivell de pressió acústica de la font amb les ponderacions A i C, a partir de les bandes de 1/3 d'octava de 20Hz a 160 Hz. i calcular la diferència aritmètica entre els dos valors obtinguts.
   Lf = LCeq - LAeq (dB)
   Si la diferència (Lf) és menor de 20 dB, es considera que no hi ha components de baixa freqüència significatius.
   Si és major, s'ha de fer una avaluació en detall seguint aquests passos:

   1. Obtenció del nivell de baixa freqüència audible.
    A cada una de les bandes de terç d'0ctava entre 20Hz i 160Hz, cal sostreure el llindar auditiu humà referènciat a la norma ISO-226 (Tf) al nivell mesurat sense ponderar (Z), el resultat serà (Dif)
   2. Obtenció del contingut energètic de baixa freqüència audible (LB).
    LB sera el resultat de la suma energètica de les bandes en que la diferència obtinguda (Dif) es superior a zero.

   A la taula següent es mostren els resultats dels calculs dels valors globals dels espectres A i C, entre 20Hz i 160Hz, així com el resultat del càlcul de LB, seguint el procés abans indicat.
   Freq.
   Hz.
   dBZ dBA dBC ISO-226 Dif.
   20 78,5
   25 68,7
   31,5 59,5
   40 51,1
   50 44,0
   63 37,5
   80 31,5
   100 26,5
   125 22,1
   160 17,9
   Globals: LB:

   COMPARACIÓ DE DBZ AMB EL LLINDAR AUDITIU (ISO-226)
   Una vegada obtingut el valor de LB, s'haurà d'aplicar la taula següent per determinar la magnitud el paràmetre de correcció Kf.
   LB (dB) Kf (dB)
   LB < 25 Nul.la: 0
   25 ≤ LB ≤ 35 Neta: 3
   LB > 35 Forta: 6

   Taula resum de resultats
   Lf (dB) LB (dB) Kf (dB) Presència


  • Tonals

   Avaluació de la correcció per components tonals emergents (F2)

   D'acord amb el que estableix el Decret 176/2009:
   Quan en el procés de mesurament d'un soroll es percebin components de tonals emergetns que provinguin de la font a avaluar, s'ha de dur a terme una avaluació detallada del soroll introduint les correccions adequades.
   L'avaluació detallada del soroll amb presència de components tonals emergents s'ha de fer considerant l'espectre (1/3 d'octava), sense ponderació (Z), ente les bandes de 20Hz i 10.000Hz, analitzant en detall tots els posssibles tons emergents per l'observació de l'espectre.
   Per determinar numèricament la presència de components tonals emergents, primer es calcularà la diferència:
   Lt = Lf - Ls
   On:
   Lf és el nivell de pressió acústica de la banda "f", que conté el possible to emergent.
   Ls és la mitjana aritmètica dels nivells de les bandes anterior i posterior.
   Lf i Ls són el resultat de la mitjana aritmètica dels mesuraments disponibles (normalment 3)

   Una vegada obtingut el valor de Lt, per determinar el valor de coeficient corrector per tons emergents (Kt), s'aplicarà la taula següent:
   Banda 1/3 octava Lt (dB) Kt (dB)
   De 20 a 125 Hz Si Lt < 8 Nul.la: 0
   Si 8 ≤ Lt ≤ 15 Neta: 3
   Si Lt > 15 Forta: 6
   De 160 a 400 Hz Si Lt 5< 8 Nul.la: 0
   Si 5 ≤ Lt ≤ 8 Neta: 3
   Si Lt > 8 Forta: 6
   De 500 a 5.000 Hz Si Lt < 3 Nul.la: 0
   Si 3 ≤ Lt ≤ 5 Neta: 3
   Si Lt > 5 Forta: 6

   Gràfica de l'espectre (Z) entre 20Hz i 10.000 Hz
   A la taula següent es mostra el resultat del càlcul de tots els possibles tons emergents, aplicant el procediment indicat anteriorment, i l'avaluació d'acord amb la comparació amb la ISO-226.
   S'ha de valorar, per l'observació de la taula si els tons emergents indicats ho són realment.
   Perquè sigui computat, el to ha d'emergir clarament de les dues freqüències veïnes.
   Si hi ha més d'un to emergent, s'aplicarà el que doni un valor de Kt més alt.
   Freq.
   Hz.
   Leqz
   dBZ
   Mitjana aritmètica lateralas
   Ls
   Lt
   dB
   Kt Presència Audible
   20
   25
   31,5
   40
   50
   63
   80
   100
   125
   160
   200
   250
   315
   400
   500
   630
   800
   1.000
   1.250
   1.600
   2.000
   2.500
   3.150
   4.000
   5.000
   6.300
   8.000
   10.000
  • Impulsives

   Avaluació de la correcció per components impulsives (F2)

   D'acord amb el que estableix el Decret 176/2009:
   Quan en el procés de mesurament d'un soroll es percebin components impulsives que provinguin de la font a avaluar, s'ha de dur a terme una avaluació detallada del soroll introduint les correccions adequades.
   Per a l'avaluació detallada del soroll amb presència de components impulsius, es pren com a procediment de referència el següent:
   1. En una determinada fase de soroll de durada Ti, en la qual es percep el soroll impulsiu, es mesura simultàniament el nivell de pressió acústica contínua equivalent ponderat A, (LAeq,Ti), i amb la constant temporal d'impuls I, (LAleq,Ti).
   2. Es calcula la diferència entre els valors obtinguts:

   Li = LAIeq,Ti - LAeq,Ti (dB)


   Una vegada obtingut el valor de Li, s'haurà d'aplicar la taula següent per determinar el valor del paràmetre de correcció Ki.
   Li (dB) Ki (dB)
   Li < 3 Nul.la: 0
   3 ≤ Li ≤ 6 Neta: 3
   Li > 6 Forta: 6
   En aquest cas :
   LAIeq (dB)
   LAeq (dB)
   Li (dB)


   Taula resum de resultats :
   Li (dB) Ki (dB) Presència
 • AVALUACIÓ

  Avaluació d'acord amb el Decret 176/2009

  1. Període d'avaluació.
  El període d'avaluació és període temporal al qual s'ha de referir l'avaluació acústica realitzada, d'acord amb els annexos del Reglament i de la Llei.
  Dins d'un període d'avaluació el temps en que la font analitzada està inactiva, s'ha de considerar que és un temps de soroll residual.
  La normativa contempla diversos períodes d'avaluació en funció de l'annex d'aplicacio i de l'horari:
  Annex Decret 176/2009 Horari
  Dia Vespre Nit
  Annex 3. Immissió sonora aplicable a l'ambient exterior produïda per les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat 180 min. 120 min. 120 min.
  Annex 4. Immissió sonora aplicable a l'ambient interior produïda per les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat 180 min. 120 min. 30 min.


  2.Nivell d'avaluació
  El nivell d'avaluació es calcula a partir de mesuraments que inclouen tot el període d'avaluació o un nivell de soroll representatiu de les diferents fases, mitjançant l'expressió següent:

  Càlcul de LAr
  On:
  i, representa cadascuna de les fases de soroll.
  Ti, és la durada de la fase de soroll en minuts (T és la suma de Ti).
  T, és el perìode d'avaluació en minuts.
  LAri, és el nivell d'avaluacio que correspon a la fase i. Es calcula amb la seguent expressió:


  Càlcul de LAr
  on:
  LAeq,Ti és el nivell de pressió continu equivalent ponderat A, mesurat durant una fase de durada Ti.
  Kf,i , Kf,i i Ki,i són correccions de nivell per a la fase i; (aquestes correccions no s'apliquen a la fase de soroll residual).

  2.1 Càlcul del nivell d'avaluació (LAri) de la Fase 1
  A la taula següent es mostra el resultat del càlcul de LAri de la Fase 1, per aplicació de la fórmula anterior.

  LAeq
  (dBA)
  Kf
  (dBA)
  Kt
  (dBA)
  Ki
  (dBA)
  Correcció
  local buit
  (dBA)
  LAri
  (dBA)
  0,0 0 0 0 0 0,0
  Notes:
  No es s'aplicaran més de 9dB de correcció en total per la suma de Kf,Kt i Ki.
  En el cas d'immissió interior, Si l'habitació és buida, sense mobiliari, i no té cap tractament absorbent al sostre, cal sostreure 3 dB(A) als nivells mesurats.


  2.2. Càlcul del nivell d'avaluació (LAri) de la Fase 2 (soroll residual)
  A la taula següent es mostra el resultat del càlcul de LAri de la Fase 2 (soroll residual), per aplicació de la fórmula anterior.

  LAeq
  (dBA)
  Kf
  (dBA)
  Kt
  (dBA)
  Ki
  (dBA)
  LAri
  (dBA)
  0,0 0 0 0 0,0
  Notes:
  Al soroll residual no s'apliquen factors de correcció.

  3.Condicions de compliment
  Es considera que es respecten els valors límit d'immissió de soroll, que estableix el Decret 176/2009, quan els valors d'avaluació compleixen totes les següents condicions:
  1. Cap valor del nivell d'avaluació, LAr,i supera en més de 5 dB(A) durant 30 minuts, de manera contínua o discontínua, en els períodes dia, vespre o nit, els valors límits.

  2. Cap nivell d'avaluació LAr supera els valors límits.

  3. El conjunt d'emissors no supera els objectius de qualitat establerts a l'annex A del Decret 176/2009, o de l'Annex que correspongui de l'Ordenança municipal (D'aplicacio només en cas d'immissió exterior, i quan s'avaluen el conjunt d'emissors d'una zona determinada).


  4.Condicions d'avaluació
  A la taula següent es podent sel.leccionar les condicions de l'avaluació que es farà en el punt següent.
  L'únic valor que s'ha d'entrar per teclat és el temps d'activitat de la fase 1. Si aquest és inferior al temps total d'avaluació, a la resta del temps s'aplicarà el soroll residual.
  Horari de les mesures:
  Immissió en ambient:
  Activitats exixtent (veure notes):
  Ús del local:
  Habitació buida,sense mobiliari ni tractament absorbent al sostre:
  Zona de sensibilidad:
  Ús del sòl:
  Ús del sòl:
  Ús del sòl:
  Temps total d'avaluació (min):
  Temps de l'activitat, Fase 1 (min):
  Temps del soroll residual, Fase 2 (min):
  Valor límit d'immissió (dBA):
  Notes:
  • El valor límt d'immissió es calcula automàticament, pero una vegada calculat es pot modificar manualment.
  • Immissió exterior (Annex 3)
   • Valors d'atenció: en les activitats existents en zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (B3), (C1) i (C2), el valor límit d'immissió s'incrementa en 5 dB(A).
  • Immissió interior (Annex 4)
   • Per a les activitats existents, i els usos residencial/dormitori i hospitalari/dormitori, el valor límit d'immissió s'incrementa en 3 dB(A).
  • L'aplicació ja inclou aquestes correccions en els càlculs.


  5.Resultat de l'avaluació
  A la taula següent es mostren els resultat obtinguts de l'aplicació del procediment anteriorment indicat.
  Perquè la taula funcioni, s'ha d'escriure el temps d'avaluació de la fase 1 a la taula anterior !!!.
  A la columna de compliment (compl.) s'indica si es compleix la condició corresponent.
  D'acord amb les condicions de compliment, si no es compleixen totes les condicions, es pot afirmar que NO es respecten els límits establerts.

  Condi. FASE LAri
  (dBA)
  Temps
  fase i
  (min)
  Temps
  aval.
  (min)
  LAr
  (dBA)
  LAr
  arrod.
  (dBA)
  Valor
  limit
  (dBA)
  Valor
  dif.
  (dBA)
  Compl.
  a Fase 1 (LAr1) - -
  b Fase 1 (LAr1)
  Fase 2 (LAresid.)
  c No és d'aplicació quan s'avalua un únic emissor, o en estudi d'immissió interior -

 • INFO

  Info

  Aquesta aplicació és un eina d'ajuda, que es posa en funcionament en fase de proves, per a la realització dels càlculs dels estudis acústic d'immissió regulats pel Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos, que desenvolupa la Llei 16/2002, d'11 d'octubre, de protecció contra la contaminació acústica.
  L'aplicació és d'aplicació per els Annexos 3 i 4 del Decret:
  Annex 3: "Immissió sonora aplicable a l'ambient exterior produïda per les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat".
  Annex 4: "Immissió sonora aplicable a l'ambient interior produïda per les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat".
  El Decret 176/2009, estableix que:
  Aquests annexos s'apliquen als nivells de soroll de cadascun dels emissors acústics que incideixen en el medi receptor, que pot ser interior o exterior.
  S'entén per soroll produït pel veïnatge aquell que prové de les activitats domèstiques, el funcionament dels electrodomèstics i els aparells diversos, els instruments musicals o acústics, els animals domèstics, les veus, els cants, els crits o d'altres orígens assimilables.
  L'aplicació permet l'estudi d'una fase soroll principal (F1), i d'una fase de soroll residual (F2).

  L'aplicació està formada per diverses pantalles, per a cadascuna de les dues fase :
  • Entrada de dades
  • Consideracions prèvies
  • Avaluació de components de BF
  • Avaluació de les components tonals
  • Avaluació de les components impulsives
  • Avaluació del compliment i resum de resultats
  Per a l'avaluació numèrica és necessari entrar, al menys, els valors globals, amb ponderació (A), mesurats a partir de bandes de terç d'octava.
  Per a l'avaluació dels coeficients correctors, s'han d'entrar també els espectres freqüencials mesurats, a partir de bandes de terç d'octava (sense ponderació), al menys entre 20Hz i 10.000Hz.
  Els valors globals i els espectres freqüencials han de ser de les mateixes mesures.
  La taula de dades globals permet l'entrada de les dades de fins a tres mesures, però també farà els càlculs amb una o dues mesures.
  La taula d'entrada dels espectres freqüencials permet l'entrada de les bandes (1/3 d'octava) des de 10Hz fins a 20.000Hz, però no és necessari entrar totes les freqüències.
  A la pantalla (Avaluació) es pot fer la sel.lecció de les condicions d'avaluació (horari, àmbit exterior o interior, temps d'avaluació, zona, etc...) i s'obtindrà el resultat de l'avaluació i del compliment dels límits, segons el procediment que estableix el Decret.
>

Col.laboren

CETIG CETIG

Canvia l'Idioma

Darrers fitxers

No hi ha cap registre per mostrar