Carregant...
 

Comunicació prèvia d'activitat de baix risc

Aquest règim administratiu és d'aplicació a les activitats econòmiques classificades com a de baix risc per Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

 

Definició (art. 12 de la Llei 16/2015)

Activitat econòmica de baix risc: l’activitat que, per les seves característiques, pot produir alguna molèstia poc significativa o té una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns. Les activitats econòmiques de baix risc són les incloses en l’annex II.

 

Tramitació

El titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l'Administració pública competent l'inici de l'activitat mitjançant una Comunicació prèvia, en els termes establerts per la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que ha d'anar acompanyada del projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat signat per un tècnic competent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat.

Aquesta Comunicació prèvia s'ha de fer amb el formulari oficial i es pot tramitar a través de la Finestreta Única Empresarial (FUE) de la Generalitat, a l'apartat de tràmits municipals -> Comunicació prèvia d'obertura d'establiment (tràmit municipal), o bé directament a l'Ajuntament que correspongui.

La presentació de la Comunicació prèvia habilita de manera immediata per a l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora faculta l’Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

En el cas que s'hagin de fer obres de condicionament del local i aquestes estiguin subjectes al règim de comunicació prèvia establert per la legislació urbanística, aquesta comunicació prèvia d'obres habilita el titular per a iniciar l'activitat si abans de l'inici, i finalitzades les obres, es presenta a l'Administració pública competent el projecte i certificat tècnic corresponent.

El certificat tècnic s’ha de limitar a constatar els requeriments exigibles a l’activitat determinada.


Darrera modificació de la pàgina el dilluns Maig 13, 2019 09:47:37 CEST

Col.laboren

CETIG CETIG

Canvia l'Idioma

Darrers fitxers

No hi ha cap registre per mostrar