Carregant...
 

Declaració responsable d'activitat innòcua.

El règim administratiu de DECLARACIÓ RESPONSABLE és un règim simplificat pel qual la persona (física o jurídica) que vol iniciar una activitat (titular o altra persona que el representi), únicament ha de posar en coneixement de l'Administració pública competent l'inici de l'activitat, presentant una declaració responsable en la qual ha de declarar, sota la seva responsabilitat, que:

 • L'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per accedir al seu exercici, i que és compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.
 • Disposa d'un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa d'aplicació a l'activitat (inclosos els requisits en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendis)
 • Que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic corresponent.
 • Que en cas d'actuar en representació d'altra persona, física o jurídica, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta declaració responsable i rebre, si s'escau, les comunicacions i/o notificacions.
 • Que les dades consignades a la Declaració Responsable són certes.


La declaració responsable ha d'incloure també les dades del tècnic que ha emès el Certificat

Aquest règim administratiu és d'aplicació a les activitats econòmiques classificades com a innòcues, les incloses a l'Annex I de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica .
 

Definició (art. 12 de la Llei 16/2015 )

Activitat econòmica innòcua: l’activitat que, amb caràcter general, per les seves característiques no produeix molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones ni els béns. Les activitats econòmiques innòcues són les incloses en l’annex I.

Requisits previs a la declaració responsable

Abans de la presentació de la Declaració Responsable, caldrà complir els següents requisits :

 • Haver fet el pagament de la taxa municipal corresponent.
 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres si s'escau, i haver acabat les obres.
 • Comprovació de la compatibilitat urbanística de l'activitat.
 • Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que sigui d'aplicació a l'activitat, signada per un tècnic o tècnica competent.
 • Disposar de totes les autoritzacions, actes favorables o llicències sectorials a que l'activitat estigui sotmesa (Incendis, sanitat, emissions, abocaments, etc...)
 • Altres requisits a complir d'acord amb la normativa sectorial d'aplicació a l'activitat

 

Tramitació

La Declaració Responsable s'ha de presentar a l'Ajuntament corresponent.
La Declaració Responsable s'ha de presentar un cop acabades les obres i les instal.lacions necessàries, que hauran d'estar emparades per la llicència urbanística corresponent, si escau.

Aquesta Declaració responsable s'ha de fer amb el formulari oficial i es pot tramitar a l'Ajuntament que correspongui, i també a través de la Finestreta Única Empresarial (FUE) de la Generalitat, a l'apartat de tràmits municipals -> Declaració responable d'obertura d'establiment (tràmit municipal) ).

Termini de la declaració responsable

La presentació de la declaració responsable habilita de manera immediata per a l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora faculta l’Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

 

Certificat tècnic

Cal indicar que la Llei 16/2015 obliga al titular de l'activitat a disposar d'un certificat tècnic, que ha de constatar el compliment dels requeriments exigibles a l’activitat determinada, però no a lliurar-lo a l'administració.
El titular haurà de tenir aquest certificat tècnic a l'establiment, a disposició dels serveis d'inspeció competents.
En el formulari de Declaració responsable s'han de fer constar les dades del tècnic que ha emès el certificat.

La Llei 16/2015 no estableix el contingut mínim del Certificat, però la Generalitat ha publicat el següent model de Certificat tècnic per a la posada en funcionament o modificació substancial de les activitats sotmeses a Declaració responsable .


Darrera modificació de la pàgina el Dijous Maig 16, 2019 13:10:23 CEST

Col.laboren

CETIG CETIG

Canvia l'Idioma

Darrers fitxers

No hi ha cap registre per mostrar