Carregant...
 

PÀGINA DE ENLLAÇOS A NORMATIVA
Poden ser interiors (a un fitxer de la galeria), o exteriors (a una altra web)
Hi ha enllaços individuals a una norma, i també llistes de normes
Els enllaços individuals poden ser complerts (amb tot el texte del nom de la norma) o curts (només el número de norma). Els curts s'indiquen amb una "C" al final.


----------------------------- 
Llei 16/2015
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Llei 16/2015

Llei 16/2015C
Llei 16/2015
Llei 16/2015C
----------------------------

----------------------------
Llei 20/2009
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Llei 20/2009
Llei 20/2009C
Llei 20/2009
Llei 20/2009C
----------------------------

========

Pircing, Tatuatge

========
Decret 90/2008
Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques
Decret 90/2008
----
Decret 90/2008C
Decret 90/2008
Decret 90/2008C
----

Ambiental
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Ambiental
=========

NORMATIVA INCENDIS

=========
Llei 3/2010
LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010
------------------------------
Llei 3/2010C
LLEI 3/2010
Llei 3/2010C
----------------------------
Reglament incendis industrial
RD 2267/2004
Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials
RD 2267/2004
--------------------------
RD 2267/2004C
Reial Decret 2267/2004
RD 2267/2004C
-------------------------------
DB-SI
Document de Seguretat en cas d’Incendi (SI) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), amb comentaris de 29 de juny de 2018
DB-SI
--------------------------
DB-SIC
DB-SI
DB-SIC
--------------------------
Reglament instal.lacions de protecció contra incendis
RD 513/2017
Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova en Reglament d’instal·lacions de protecció contra incedis
RD 513/2017
-------------------------
RD 513/2017C
Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova en Reglament d’instal·lacions de protecció contra incedis
RD 513/2017C
-------------------------
Productes de la construcció
RD 842/2013
Reial Decret 842/2013, de 31 d’octubre,pel qual s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les propietats de reacció i de resistència enfront del foc.
RD 842/2013
----------------------
RD 842/2013C
Reial Decret 842/2013
RD 842/2013C
----------------------
INT/322/2012
Ordre INT/322/2012, d'11 d'octubre,per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI)
INT/322/2012
------
INT/322/2012C
Ordre INT/322/2012
INT/322/2012C
------
INT/323/2012
Ordre INT/323/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
INT/323/2012
------
INT/323/2012C
Ordre INT/323/2012
INT/323/2012C
------
INT/324/2012
Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
INT/324/2012
------
INT/324/2012C
Ordre INT/324/2012
INT/324/2012C
------


======

NORMATIVA ACTIVITATS RECREATIVES

======
Recreatives

Recreatives
======


======

NORMATIVA ACUSTICA/SOROLL

======
Llei 16/2002
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002
----
Llei 16/2002C
Llei 16/2002
Llei 16/2002C
----
Decret 176/2009
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos
Decret 176/2009
----
Decret 176/2009C
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos
Decret 176/2009C
----


==========

NORMATIVA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

==========
Llei 6/2001
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
Llei 6/2001
--------
Llei 6/2001C
Llei 6/2001
Llei 6/2001C
--------
Decret 190/2015
Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
Decret 190/2015
-------
Decret 190/2015C
Decret 190/2015
Decret 190/2015C
-------
 

LLISTES DE NORMATIVA

llista contaminació lumínica

Lumínica

  • Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
  • Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Lumínica
-------
 

Llista acústica

Acústica

  • Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
  • Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.

Acústica
======
 

Estudi mobilitat

Estudi mobilitat

 
llista Incendis Codi Tècnic
Incendis

Incendis

--------------------------------------

--------------------------------------
Llista Incendis Industrial
IncendisI

IncendisI
--------------------------------------
 

 


Darrera modificació de la pàgina el Dimarts Maig 14, 2019 20:50:22 CEST

Col.laboren

CETIG CETIG

Canvia l'Idioma

Darrers fitxers

No hi ha cap registre per mostrar