Carregant...
 

NORMATIVA EN PROJECTES D'ACTIVITAT

En aquesta pàgina es mantindrà una relació actualitzada de la principal normativa d'aplicació en el projectes d'activitats, amb l'enllaç al text consolidat de la norma (sempre que sigui possible), o bé un document refós.  

Instruccions

El llistat de normativa està organitzat en finestres desplegables classificat per tipus d'activitat o matèria.
Abans de les finestres de normativa hi ha un índex en format de taula, que permet ordenar i cercar.
Les finestres tenen un ordre preestablest, però es poden ordenar per ordre alfabètic ascendent o descendent amb el botó que hi ha a la dreta (dos petits triàngles negres invertits)de la taula. Per tornar a l'ordre preestabler s'ha de premer el botó (unsort) a l'esquerra de la taula (dos petits triàngles negres invertits) .
Per cercar (filtrar) s'ha d'escriure un text a l'espai que hi ha a dalt de la columna del nom. Per anul.lar el filtre s'ha de premer el boto que hi ha a l'esquerra de la taula (amb un dibuix que sembla un petit embut).

 

ÍNDEX

 

NORMATIVES

Notes

1. La Llei estatal 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local,inclou una disposició addicional que afecta a l'obertura dels centres de culte.

Disposición adicional decimoséptima. Apertura de lugares de culto
Para la apertura de lugares de culto las iglesias, confesiones o comunidades religiosas deberán acreditar su personalidad jurídica civil mediante certificado del Registro de Entidades Religiosas, emitido al efecto, en el que constará la ubicación del lugar de culto que se pretenda constituir. Obtenida esa certificación, su tramitación se ajustará a lo dispuesto en el artículo 84.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, sin perjuicio de recabar la licencia urbanística que corresponda.

L'article 84.1.c de la Llei 7/1985, diu:
c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La Ley 30/1992 ha estat substituida per la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Normativa genèrica

 

Normativa espanyola

 

 

Normativa europea

 

Normes UNE / ISO
  • UNE-ISO 1996-1:2005. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes bàsicas y métodos de evaluación.

  • UNE-ISO 1996-2:2009. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental.

 


Tornar a dalt  


Darrera modificació de la pàgina el divendres Setembre 21, 2018 09:19:35 CEST

Col.laboren

CETIG CETIG

Canvia l'Idioma

Darrers fitxers

No hi ha cap registre per mostrar