Carregant...
 

Pírcing, tatuatge i micropigmentació

Llei 16/2015, codi 9609  (Altres activitats de serveis personals)

 

Descripció

Aquestes activitats estan regulades pel Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques , que en fa les següents definicions:

 • Pírcing: procediment de decoració del cos humà consistent en la perforació de pell, mucoses o altres teixits amb la finalitat de penjar joies i objectes de metall. Queda exclosa de la definició de pírcing la perforació del lòbul de les orelles mitjançant la tècnica de subjecció de l'arracada de manera automàtica, estèril o d'un sol ús.
 • Tatuatge: procediment de decoració del cos humà mitjançant la introducció de pigments colorants a la pell per mitjà de puncions.
 • Micropigmentació: procediment d'embelliment de llavis, celles, ulls, arèola mamària i camuflatge de cicatrius, cremades i altres discromies, mitjançant la introducció de pigments colorants a la pell per mitjà de puncions.

 

Classificació i Règim administratiu

Consideracions prèvies

El Decret 90/2008 , atribueix als ajuntaments la competència d'autorització i control sanitaris dels establiments on es duen a terme aquestes activitats, però la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica , inclou aquestes activitats en els seu annexes (codi 9609), i les classifica com a "Activitat innòcua" o "Activitat de baix risc", en funció de la seva superfície construïda.

Tot i que el Decret 90/2008 , no ha estat modificat, es pot entendre que a partir de l'entrada en vigor de la ''Llei 16/2015 , desapareix l'obligació d'autorització sanitària prèvia per part dels ajuntaments, si bé segueix vigent la competència municipal del control sanitàri d'aquestes activitats.

 

També seria possible entendre que a partir de l'entrada en vigor de la Llei 16/2015 , la intervenció administrativa d'aquestes activitats passa a l'àmbit de la dita llei, i per tant s'han de tramitar com a "activitats innòcues" o "activitats de baix risc", segons correspongui per la seva superfície, però que continua vigent l'obligació de l'autorització sanitària que estableix el Decret 90/2008 , com una autorització sectorial, prèvia al tràmit administratiu de la Llei 16/2015 ''.

Si es fa aquesta segona interpretació, abans de presentar la "Declaració responsable" o "Comunicació prèvia" d'acord amb la Llei 16/2015 , caldrà obtenir l'Autorització sanitària municipal.

 

Classificació

Als efectes de la tramitació administrativa, aquestes activitats  es consideraran classificades per  la Llei 16/2015 , en funció de la seva superfície construïda (Sc).
 

Codi
Descripció
Annex I (DR)
Annex II (CP)
9609
Altres activitats de serveis personals no classificades
Sc <= 120 m2
Sc > 120 m2
(nota 2)

DR : Declaració responsable
CP: Comunicació prèvia d'activitat de baix risc

 

Veure Nota 2

Nota 2
D'acord amb el contingut dels annexos de la Llei 16/2015, aquestes activitats estarien incloses a l'Annex II, per tant sotmeses al règim de Comunicació prèvia únicament en les següents condicions:

 1. Establiments situats sota edificis dequalsevol ús si: 120 m2 < Sc <= 750 m2
 2. En altres casos si: 120 m2 < Sc <= 2000 m2


Fora d'quests casos la Llei 16/2015 no estableix cap règim d'intervenció municipal, per els establiments de Sc > 120 m2.
Però cal tenir en compte:

 1. La Disposició addicional Setena de la Llei Llei 16/2015, que va ser modificada per la Llei  5/2017.
 2. Que els establiments comercials que no compleixen les condicions indicades, estan subjectes a l'informe preceptiu favorable en matèria d'incendis, que regula la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Disposició addicional Setena

Documentació necessària per a l'inici d'activitats que requereixen informe preceptiu favorable per risc d'incendi

...
3. En el cas que no hi hagi una regulació sectorial específica sobre el règim d'intervenció municipal per a iniciar l'activitat en un establiment, també cal presentar a l'Administració pública competent la comunicació prèvia, que ha d'anar acompanyada del projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat, signat per un tècnic competent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el que estableix l'article 13.1.b.

....

És a dir:

Les activitats que no tenen un règim d'intervenció municipal regulat per la Llei 16/2015 ni per altra norma sectorial específica, i estan subjectes a l'informe preceptiu favorable en matèria d'incendis, que regula la LLEI 3/2010, quedaran subjectes al regim de Comunicació prèvia que estableix la Llei 16/2015.


A efectes pràctics es pot dir que aquestes activitats estaran classificades a l'Annex II, sempre que Sc > 120 m2.

 

 

Sel.leccionar la opció que correspongui

Declaració responsable d'activitat innòcua.

El règim administratiu de DECLARACIÓ RESPONSABLE és un règim simplificat pel qual la persona (física o jurídica) que vol iniciar una activitat (titular o altra persona que el representi), únicament ha de posar en coneixement de l'Administració pública competent l'inici de l'activitat, presentant una declaració responsable en la qual ha de declarar, sota la seva responsabilitat, que:

 • L'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per accedir al seu exercici, i que és compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.
 • Disposa d'un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa d'aplicació a l'activitat (inclosos els requisits en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendis)
 • Que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic corresponent.
 • Que en cas d'actuar en representació d'altra persona, física o jurídica, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta declaració responsable i rebre, si s'escau, les comunicacions i/o notificacions.
 • Que les dades consignades a la Declaració Responsable són certes.


La declaració responsable ha d'incloure també les dades del tècnic que ha emès el Certificat

Aquest règim administratiu és d'aplicació a les activitats econòmiques classificades com a innòcues, les incloses a l'Annex I de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica .
 

Definició (art. 12 de la Llei 16/2015 )

Activitat econòmica innòcua: l’activitat que, amb caràcter general, per les seves característiques no produeix molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones ni els béns. Les activitats econòmiques innòcues són les incloses en l’annex I.

Requisits previs a la declaració responsable

Abans de la presentació de la Declaració Responsable, caldrà complir els següents requisits :

 • Haver fet el pagament de la taxa municipal corresponent.
 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres si s'escau, i haver acabat les obres.
 • Comprovació de la compatibilitat urbanística de l'activitat.
 • Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que sigui d'aplicació a l'activitat, signada per un tècnic o tècnica competent.
 • Disposar de totes les autoritzacions, actes favorables o llicències sectorials a que l'activitat estigui sotmesa (Incendis, sanitat, emissions, abocaments, etc...)
 • Altres requisits a complir d'acord amb la normativa sectorial d'aplicació a l'activitat

 

Tramitació

La Declaració Responsable s'ha de presentar a l'Ajuntament corresponent.
La Declaració Responsable s'ha de presentar un cop acabades les obres i les instal.lacions necessàries, que hauran d'estar emparades per la llicència urbanística corresponent, si escau.

Aquesta Declaració responsable s'ha de fer amb el formulari oficial i es pot tramitar a l'Ajuntament que correspongui, i també a través de la Finestreta Única Empresarial (FUE) de la Generalitat, a l'apartat de tràmits municipals -> Declaració responable d'obertura d'establiment (tràmit municipal) ).

Termini de la declaració responsable

La presentació de la declaració responsable habilita de manera immediata per a l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora faculta l’Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

 

Certificat tècnic

Cal indicar que la Llei 16/2015 obliga al titular de l'activitat a disposar d'un certificat tècnic, que ha de constatar el compliment dels requeriments exigibles a l’activitat determinada, però no a lliurar-lo a l'administració.
El titular haurà de tenir aquest certificat tècnic a l'establiment, a disposició dels serveis d'inspeció competents.
En el formulari de Declaració responsable s'han de fer constar les dades del tècnic que ha emès el certificat.

La Llei 16/2015 no estableix el contingut mínim del Certificat, però la Generalitat ha publicat el següent model de Certificat tècnic per a la posada en funcionament o modificació substancial de les activitats sotmeses a Declaració responsable .

Comunicació prèvia d'activitat de baix risc

Aquest règim administratiu és d'aplicació a les activitats econòmiques classificades com a de baix risc per Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

 

Definició (art. 12 de la Llei 16/2015)

Activitat econòmica de baix risc: l’activitat que, per les seves característiques, pot produir alguna molèstia poc significativa o té una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns. Les activitats econòmiques de baix risc són les incloses en l’annex II.

 

Tramitació

El titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l'Administració pública competent l'inici de l'activitat mitjançant una Comunicació prèvia, en els termes establerts per la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que ha d'anar acompanyada del projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat signat per un tècnic competent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat.

Aquesta Comunicació prèvia s'ha de fer amb el formulari oficial i es pot tramitar a través de la Finestreta Única Empresarial (FUE) de la Generalitat, a l'apartat de tràmits municipals -> Comunicació prèvia d'obertura d'establiment (tràmit municipal), o bé directament a l'Ajuntament que correspongui.

La presentació de la Comunicació prèvia habilita de manera immediata per a l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora faculta l’Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

En el cas que s'hagin de fer obres de condicionament del local i aquestes estiguin subjectes al règim de comunicació prèvia establert per la legislació urbanística, aquesta comunicació prèvia d'obres habilita el titular per a iniciar l'activitat si abans de l'inici, i finalitzades les obres, es presenta a l'Administració pública competent el projecte i certificat tècnic corresponent.

El certificat tècnic s’ha de limitar a constatar els requeriments exigibles a l’activitat determinada.


Altres tràmits sectorials

Aquestes activitats estan regulades pel Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques .
El Decret atribueix als ajuntaments la competència d'autorització i control sanitaris dels establiments on es realitzen pràctiques de tatuatge i/o pírcing.

Autorització sanitària

D'acord amb el Decret 90/2008 , aquestes activitats estan sotmeses a autorització sanitària municipal.

Definicions (Decret 90/2008):

 • Pírcing: procediment de decoració del cos humà consistent en la perforació de pell, mucoses o altres teixits amb la finalitat de penjar joies i objectes de metall. Queda exclosa de la definició de pírcing la perforació del lòbul de les orelles mitjançant la tècnica de subjecció de l'arracada de manera automàtica, estèril o d'un sol ús.
 • Tatuatge: procediment de decoració del cos humà mitjançant la introducció de pigments colorants a la pell per mitjà de puncions.
 • Micropigmentació: procediment d'embelliment de llavis, celles, ulls, arèola mamària i camuflatge de cicatrius, cremades i altres discromies, mitjançant la introducció de pigments colorants a la pell per mitjà de puncions.
 • Establiment de tatuatge, micropigmentació i pírcing: conjunt organitzat de mitjans tècnics i instal·lacions de caràcter no sanitari autoritzat per l'autoritat sanitària competent en el qual una o diverses persones habilitades d'acord amb les previsions del capítol V d'aquest Decret exerceixen pràctiques de tatuatge, de micropigmentació i/o pírcing, amb caràcter exclusiu o conjuntament amb altres activitats.
 • Personal aplicador de tatuatge, micropigmentació i pírcing: personal habilitat d'acord amb les previsions del capítol V d'aquest Decret per a l'exercici de pràctiques de tatuatge, de micropigmentació i de pírcing en un establiment autoritzat.

 

Tramitació de l'Autorització Sanitària

La sol-licitud de l’autorització sanitària municipal s’ha de presentar a l’Ajuntament que correspongui, acompanyada, com a mínim, de la següent documentació:

 • Descripció detallada de les instal.lacions amb plànols.
 • Descripció detallada de les activitats que es pretenen dur a terme en el local.
 • Descripció detallada dels materials a utilitzar, i dels equipaments i instrumentals destinats a les operacions d’esterilització i desinfecció, així com les seves corresponents autoritzacions administratives.
 • Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal.lacions.
 • Documentació acreditativa de la formació del personal aplicador, de conformitat amb el que estableix el Capítol V del decret 90/2008
 • Acreditació de la recollida de residus de risc mitjançant còpia del contracte amb un gestor autoritzat de residus sanitaris, d'acord amb el decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitàris.
 • Document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing a lliurar a la persona usuària d'acord amb l'article 5.2 d'aquest Decret.

 

Termini de l’autorització sanitària

El termini per resoldre l'expedient i notificar la resolució d'atorgament o denegació de l'autorització és de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol.licitud.
Les persones interessades poden entendre estimades per silenci administratiu aquelles sol.licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini establert.
 

Formació del personal

Les funcions d’aplicador o aplicadora de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing només poden ser exercides per aquelles persones que puguin acreditar, amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, que reuneixen un dels requisits de formació següents:

 • Disposar d'un Certificat de formació expedit per un centre de formació homologada, que acredita per a l'exercici de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing.
 • Disposar d'una formació convalidada per l'Institut d'Estudis de la Salut en els termes de l'article 23 del decret 90/2008.
 • Disposar del certificat de formació acreditatiu d'haver superat els cursos de formació homologats per l'Institut d'Estudis de la Salut, emès a l'empara de l'article 11 del Decret 28/2001, de 23 de gener, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables als establiments de tatuatge i/o pírcing i acreditar que s'ha superat el mòdul formatiu d'ampliació que es descriu a l'annex 3 cool d'aquest Decret, en els termes que preveu la disposició transitòria segona.
 • El certificat de formació i la resolució de convalidació han de ser vigents.


Estan exempts de l'obligació d'acreditar els requisits de formació anteriors i poden exercir les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing sense necessitat d'acreditar cap altra formació addicional les persones que disposin d'alguna de les titulacions següents:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Llicenciatura en Farmàcia.
 • Llicenciatura en Biologia.
 • Llicenciatura en Odontologia.
 • Diplomatura en Infermeria.
 • Diplomatura en Podologia.
 • Títol de formació professional de tècnic/a superior en Estètica
 • Títol de formació professional de tècnic/a en Cures Auxiliars d'Infermeria
 • Acreditació de la competència corresponent de les unitats de competència de realitzar i supervisar processos de micropigmentació i de realitzar i supervisar tècniques de tatuatge artístic., ambdues vinculades a la qualificació professional de Maquillatge integral, de la família professional d’imatge personal.

Altres observacions

 • En els establiments de tatuatge, micromigmentació i pírcing no es poden realitzar pràctiques considerades procediments mèdics i sanitaris les quals es poden dur a terme exclusivament en centres i serveis sanitaris.

 


 

Normativa d’aplicació per aquesta activitat

 • Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
 • Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques
 • Resolució del Consell d'Europa ResAP(2008)1 sobre els requisits i criteris de seguretat de tatuatge i maquillatge permanent
 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
 • Reial Decret 842/2013, de 31 d’octubre,pel qual s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les propietats de reacció i de resistència enfront del foc.
 • Ordre INT/322/2012, d'11 d'octubre,per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI)
 • Ordre INT/323/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
 • Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica
 • Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos
 • Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.  
 • Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

 


Darrera modificació de la pàgina el Dimarts Maig 14, 2019 20:59:08 CEST

Col.laboren

CETIG CETIG

Canvia l'Idioma

Darrers fitxers

No hi ha cap registre per mostrar