Carregant...
 

Promoció immobiliaria

Llei 16/2015, codi 411  (Construcció d'immobles)

 

Descripció

Activitats classificades per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica .

Amb el codi 411, la Llei 16/2015 , inclou les següents activitats de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE-2009) :

4110 Promoció immobiliaria, que inclou:

 • La promoció de projectes immobiliaris: agrupament de mitjans financers, tècnics i físics per a la realització de projectes immobiliaris per a la venda, ja siguin residencials o no.
 • Les cooperatives d'edificis, que acaben la seva activitat quan finalitza la construcció dels mateixos.

 

Nota 1
El codi 411 no inclou:

 

Classificació i Règim administratiu

Als efectes de la tramitació administrativa, aquestes activitats  es consideraran classificades per  la Llei 16/2015 , en funció de la seva superfície construïda (Sc).
 

Codi
Descripció
Annex I (DR)
Annex II (CP)
F411
Promoció immobiliaria
Disposa d'oficina
i
Sc <= a 500 m2
Disposa d'oficina
i
Sc > de 500 m2

DR : Declaració responsable
CP: Comunicació prèvia d'activitat de baix risc

 

Sel.leccionar la opció que correspongui

Declaració responsable d'activitat innòcua.

El règim administratiu de DECLARACIÓ RESPONSABLE és un règim simplificat pel qual la persona (física o jurídica) que vol iniciar una activitat (titular o altra persona que el representi), únicament ha de posar en coneixement de l'Administració pública competent l'inici de l'activitat, presentant una declaració responsable en la qual ha de declarar, sota la seva responsabilitat, que:

 • L'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per accedir al seu exercici, i que és compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.
 • Disposa d'un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa d'aplicació a l'activitat (inclosos els requisits en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendis)
 • Que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic corresponent.
 • Que en cas d'actuar en representació d'altra persona, física o jurídica, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta declaració responsable i rebre, si s'escau, les comunicacions i/o notificacions.
 • Que les dades consignades a la Declaració Responsable són certes.


La declaració responsable ha d'incloure també les dades del tècnic que ha emès el Certificat

Aquest règim administratiu és d'aplicació a les activitats econòmiques classificades com a innòcues, les incloses a l'Annex I de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica .
 

Definició (art. 12 de la Llei 16/2015 )

Activitat econòmica innòcua: l’activitat que, amb caràcter general, per les seves característiques no produeix molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones ni els béns. Les activitats econòmiques innòcues són les incloses en l’annex I.

Requisits previs a la declaració responsable

Abans de la presentació de la Declaració Responsable, caldrà complir els següents requisits :

 • Haver fet el pagament de la taxa municipal corresponent.
 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres si s'escau, i haver acabat les obres.
 • Comprovació de la compatibilitat urbanística de l'activitat.
 • Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que sigui d'aplicació a l'activitat, signada per un tècnic o tècnica competent.
 • Disposar de totes les autoritzacions, actes favorables o llicències sectorials a que l'activitat estigui sotmesa (Incendis, sanitat, emissions, abocaments, etc...)
 • Altres requisits a complir d'acord amb la normativa sectorial d'aplicació a l'activitat

 

Tramitació

La Declaració Responsable s'ha de presentar a l'Ajuntament corresponent.
La Declaració Responsable s'ha de presentar un cop acabades les obres i les instal.lacions necessàries, que hauran d'estar emparades per la llicència urbanística corresponent, si escau.

Aquesta Declaració responsable s'ha de fer amb el formulari oficial i es pot tramitar a l'Ajuntament que correspongui, i també a través de la Finestreta Única Empresarial (FUE) de la Generalitat, a l'apartat de tràmits municipals -> Declaració responable d'obertura d'establiment (tràmit municipal) ).

Termini de la declaració responsable

La presentació de la declaració responsable habilita de manera immediata per a l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora faculta l’Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

 

Certificat tècnic

Cal indicar que la Llei 16/2015 obliga al titular de l'activitat a disposar d'un certificat tècnic, que ha de constatar el compliment dels requeriments exigibles a l’activitat determinada, però no a lliurar-lo a l'administració.
El titular haurà de tenir aquest certificat tècnic a l'establiment, a disposició dels serveis d'inspeció competents.
En el formulari de Declaració responsable s'han de fer constar les dades del tècnic que ha emès el certificat.

La Llei 16/2015 no estableix el contingut mínim del Certificat, però la Generalitat ha publicat el següent model de Certificat tècnic per a la posada en funcionament o modificació substancial de les activitats sotmeses a Declaració responsable .

Comunicació prèvia d'activitat de baix risc

Aquest règim administratiu és d'aplicació a les activitats econòmiques classificades com a de baix risc per Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

 

Definició (art. 12 de la Llei 16/2015)

Activitat econòmica de baix risc: l’activitat que, per les seves característiques, pot produir alguna molèstia poc significativa o té una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns. Les activitats econòmiques de baix risc són les incloses en l’annex II.

 

Tramitació

El titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l'Administració pública competent l'inici de l'activitat mitjançant una Comunicació prèvia, en els termes establerts per la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que ha d'anar acompanyada del projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat signat per un tècnic competent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat.

Aquesta Comunicació prèvia s'ha de fer amb el formulari oficial i es pot tramitar a través de la Finestreta Única Empresarial (FUE) de la Generalitat, a l'apartat de tràmits municipals -> Comunicació prèvia d'obertura d'establiment (tràmit municipal), o bé directament a l'Ajuntament que correspongui.

La presentació de la Comunicació prèvia habilita de manera immediata per a l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora faculta l’Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

En el cas que s'hagin de fer obres de condicionament del local i aquestes estiguin subjectes al règim de comunicació prèvia establert per la legislació urbanística, aquesta comunicació prèvia d'obres habilita el titular per a iniciar l'activitat si abans de l'inici, i finalitzades les obres, es presenta a l'Administració pública competent el projecte i certificat tècnic corresponent.

El certificat tècnic s’ha de limitar a constatar els requeriments exigibles a l’activitat determinada.


 


 

Normativa d’aplicació per aquesta activitat

 • Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
 • Reial Decret 842/2013, de 31 d’octubre,pel qual s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les propietats de reacció i de resistència enfront del foc.
 • Ordre INT/322/2012, d'11 d'octubre,per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI)
 • Ordre INT/323/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
 • Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica
 • Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos
 • Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.  
 • Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.  
Obras1  

PÀGINA EN CONSTRUCCIÓ

Vols particitar en la construcció d'aquesta pàgina ?

Fes-te editor/a

Registra't i digues que vols ser editor/a

admin@wikivitats.cat

  


Darrera modificació de la pàgina el Dijous Maig 16, 2019 13:24:34 CEST

Col.laboren

CETIG CETIG

Canvia l'Idioma

Darrers fitxers

No hi ha cap registre per mostrar