Carregant...
 


 

DR : Declaració responsable
La classificació de les següents taules s’aplica únicament a les activitats que es fan en un establiment. Per tant, resten exempts de presentar DR les activitats professionals, científiques i tècniques (M) i les activitats administratives i serveis auxiliars (codis 821, 822, 823 i 829 del grup N) quan es desenvolupen a l’habitatge particular.
CP : Comunicació prèvia
La classificació de les següents taules s’aplica a totes les activitats descrites sempre que es facin en un establiment.
ncaa : no classificada en altres apartats
Sc : superfície construïda

 

Notes

1 En aquestes taules s'ha aplicat la modificació de la Llei 16/2015 que estableix l'article 237, que afecta a les activitats que requereixen informe previ en matèria d'incendios, emès per l'òrdgan competent de la Generalitat, segons els annexos de la Llei 3/2010, i en el suposit que no hi hagi alguna regulació sectorial específica que reguli el règim d'intervenció municipal.
El punt 3 d'aquest article diu: "En el cas que no hi hagi una regulació sectorial específica sobre el règim d'intervenció municipal per a iniciar l'activitat en un establiment, també caldrà presentar a l'Administració pública competent la comunicació prèvia, que ha d'anar acompanyada del projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat, signat per un tècnic competent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el que estableix l'article 13.1.b de la Llei 16/2015".''

Exemple de l'aplicació d'aquesta modificació:
Activitat de supermercat (codi G471)
Segons la redacció original:
Sota edificis de qualsevol ús i Sc > 750 m2 =>   

 
 

A. AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA

Comprèn:
- L'aprofitament dels recursos naturals vegetals i animals.
- Les activitats de producció agrícola, cria i reproducció d'animals.
- La recol·lecció de fusta i d'altres plantes i animals en una explotació o bé en el seu hàbitat natural.
A13 VIVERS I CONREUS DE PLANTES ORNAMENTALS
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
A130 Vivers i conreus de plantes ornamentals

Nota llei 16/2015:
S’exclouen les empreses que es dediquen a la producció, la protecció i el tractament de material vegetal i les empreses que es dediquen a la neteja de cereals de fecundació autògama i de lleguminoses per a dedicar-los a la sembra.
Aquesta classe comprèn:
- La producció de tots els productes per a les plantacions vegetals (fins i tot esqueixos i plantacions llavoreres) per a la reproducció directa de plantes o bé per a la creació de planter amb la finalitat de plantar-lo, posteriorment, i produir plantes.
- El conreu de plantes per a la plantació.
- El conreu de plantes per a la jardineria ornamental, fins i tot la torba per a trasplantacions.
- El conreu de plantes vives i productes de la floricultura per a bulbs, arrels i tubercles; esqueixos i clapes de bolets.
- L'explotació de vivers, excepte els forestals.

Aquesta classe no comprèn:
- L'explotació de vivers forestals (vegeu 0210).
- El conreu de plantes per a la producció de llavors (vegeu 011 i 012).
Sc ? 120 m2 Si es consideren establiments comercials:
– En establiments situats sota edificis de qualsevol ús, i de:
120 m2< Sc ? 750 m2.

– En altres casos, si:
120 m2 < Sc ? 2000 m2.


Si es consideren establiments industrials, sempre que no es trobin inclosos en l’annex 2 de la Llei 3/2010


 

F. CONSTRUCCIÓ

Aquesta secció compren:
 • La construcció general d’immobles (vegeu 41) com ara habitatges, edificis d’oficines, establiments comercials complets, així com altres edificis públics i de serveis, construccions agràries i similars.
 • La construcció d’immobles.
 • La construcció general d’obres d’enginyeria civil (vegeu 42) com ara autopistes, carrers, ponts, túnels, línies fèrries, aeroports, ports i projectes hidràulics.
 • La construcció d’obres d’enginyeria civil.
 • Les activitats especialitzades de la construcció (vegeu 43), sempre que es realitzin com a part del procés de construcció.
 • Les construccions noves, obres de restauració i reparacions corrents, les ampliacions i reformes.
 • La construcció in situ d’edificis i estructures prefabricades, així com les construccions de caràcter temporal.
 • La construcció de sistemes de regatge i xarxes de clavegueram.
 • La construcció d’instal·lacions industrials.
 • La construcció de xarxes de canonades i línies elèctriques.
 • La construcció d’instal·lacions esportives a l’aire lliure.
 • La promoció de projectes immobiliaris: agrupament de mitjans financers, tècnics i físics per a la realització de projectes immobiliaris per a la venda, ja siguin residencials o no.
 • El lloguer d’equips de construcció amb operari.


Nota: aquestes obres poden realitzar-se per compte propi o per compte d'altri. Poden subcontractar-se en part o en la seva totalitat. Les unitats que assumeixen la responsabilitat global d’aquests projectes de construcció es classifiquen en aquesta secció.
F41 CONSTRUCCIÓ D'IMMOBLES
Compren:
 • La construcció general d’immobles com ara habitatges, edificis d’oficines, establiments comercials complets, així com altres edificis públics i de serveis, construccions agràries i similars.
 • La construcció general d’edificis.
 • Les construccions noves, obres de restauració i reparacions corrents, les ampliacions i reformes.
 • La construcció in situ d’edificis i estructures prefabricades, així com les construccions de caràcter temporal.
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
F411 Promoció immobiliària Aquesta classe comprèn:
-La promoció de projectes immobiliaris: agrupament de mitjans financers, tècnics i físics per a la realització de projectes immobiliaris per a la venda, ja siguin residencials o no.
Si disposen d’oficines i
Sc ? 500 m2
Si disposen d’oficines i
Sc > 500 m2
F412 Construcció d’edificis Comprèn:
- La construcció d’edificis residencials i no residencials complets, per compte propi per a la venda o per compte d'altri. Poden subcontractar-se parts del treball o fins i tot la seva totalitat.
- La remodelació i renovació d’estructures residencials existents.
- El muntatge in situ de construccions prefabricades.
Sense magatzem de materials
Si disposen d’oficines i
Sc ? 500 m2
Si disposen d’oficines i Sc > 500 m2

Se n’exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l’aplicació del RSCIEI i inclòs a l’annex 2 de la Llei 3/2010
F42 CONSTRUCCIÓ D’OBRES D’ENGINYERIA CIVIL
Compren:
 • La construcció d’obres d’enginyeria civil.
 • Les construccions noves, obres de restauració i reparacions corrents, les ampliacions i reformes.
 • La construcció in situ d’edificis i estructures prefabricades, així com les construccions de caràcter temporal.
 • La construcció de grans obres com ara autopistes, carrers, ponts, túnels, línies fèrries, aeroports, ports i projectes hidràulics.
 • >
 • La construcció de sistemes de regatge i xarxes de clavegueram.
 • La construcció d’instal·lacions industrials.
 • La construcció de xarxes de canonades i línies elèctriques.
 • La construcció d’instal·lacions esportives a l’aire lliure.
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
F421 Construcció de carreteres, vies fèrries, ports i túnels Comprèn:
- La construcció d’autopistes, carrers, carreteres i altres vies de circulació de vehicles i vianants.
- Les obres de superfície en carrers, carreteres, autopistes, ponts i túnels:
 • Asfaltat de carreteres.
 • Pintat i altres tasques de senyalització de carreteres.
 • La instal·lació de barreres de seguretat, senyals de trànsit i similars.
- La construcció de pistes d’aterratge.
- La construcció de vies fèrries de superfície i subterrànies.
- La construcció de ponts, inclosos els de carreteres elevades.
- La construcció de túnels.
Sense magatzem de materials
Si disposen d’oficines i Sc ? 500 m2
Si disposen d’oficines i Sc > 500 m2

Se n’exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l’aplicació del RSCIEI i inclòs a l’annex 2 de la Llei 3/2010
F422 Construcció de xarxes Construcció de xarxes per a fluids
Construcció de xarxes elèctriques i de telecomunicacions
Comprèn:
- La construcció de xarxes de distribució i xarxes dels edificis i estructures que són part integral d’aquests sistemes.
- La construcció d’obres d’enginyeria civil per a:
 • Sistemes de canonades de llarga distància i urbanes.
 • Sistemes de canonades de subministrament d’aigua.
 • Canals de regatge.
 • Grans dipòsits.
- La construcció de xarxes de clavegueram, inclosa la seva reparació.
- La construcció de plantes de sanejament públic (depuradores).
- La construcció d’estacions de bombeig.
- La perforació de pous hidràulics.
Sense magatzem de materials
Si disposen d’oficines i Sc ? 500 m2
Si disposen d’oficines i Sc > 500 m2

Se n’exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l’aplicació del RSCIEI inclòs a l’annex 2 de la Llei 3/2010
F429 Construcció d’altres obres d’enginyeria civil Construcció d’obres hidràuliques
Construcció d’altres obres d’enginyeria civil ncaa
Comprèn:
- La construcció de:
 • Vies navegables, instal·lacions portuàries i fluvials, ports esportius, rescloses, etc.
 • Pantans (embassaments) i dics.
- Els dragatges de vies navegables.
- La construcció d’instal·lacions industrials, excepte edificis, com ara:
 • Refineries.
 • Plantes químiques.
- Les obres de construcció, no d’edificis, com ara:
 • Instal·lacions esportives a l’aire lliure.
- La zonificació amb millora de terrenys (com ara addició de carreteres, infraestructures per a subministraments públics, etc.).
- Les activitats de les unions temporals d’empreses (UTE) per a la construcció d’obres d’enginyeria civil
Sense magatzem de materials.

Si disposen d’oficines i Sc ? 500 m2
Si disposen d’oficines i Sc > 500 m2

Se n’exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l’aplicació del RSCIEI i inclòs a l’annex 2 de la Llei 3/2010
F43 ACTIVITATS ESPECIALITZADES DE LA CONSTRUCCIÓ
Compren:
-La preparació i la construcció de parts d’edificis i obres d’enginyeria civil. Generalment, aquestes activitats requereixen la utilització de tècniques i equips especials.
Exemples :
 • Les obres de cimentació, inclòs el clavament de puntals.
 • El muntatge d’estructures metàl·liques.
 • El formigonat.
 • La col·locació de maons i pedra.
 • El muntatge i desmantellament de bastides.
 • La construcció de cobertes i teulades.
 • La construcció d’estructures d’acer que no siguin de producció pròpia.
 • Les activitats d’acabament d’edificis.
-Instal·lacions de tot tipus d’edificis i obres:
 • Lampisteria, sistemes de calefacció i aire condicionat.
 • Antenes d’habitatges.
 • Sistemes d’alarma de protecció contra robatoris.
 • Ascensors i escales mecàniques.
 • Altres instal·lacions elèctriques.
 • Sistemes d’aspersió automàtica.
 • Aïllament tèrmic, acústic i antivibratori.
 • Instal·lacions de climatització.
 • Sistemes d’enllumenat i senyalització de carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports.
 • La reparació i el manteniment tècnics generals de les instal·lacions d’edificis i obres.

-Les activitats d’acabament d’edificis i obres:
 • Arrebossat.
 • Vidrieria.
 • Pintura.
 • Revestiments de terres i parets (parquet, moqueta, papers pintats, etc.).
 • Polit de terres.
 • Fusteria i tancaments.
 • Sistemes acústics.
 • Neteja exterior.
-El lloguer d’equips de construcció amb operari.
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
F431 Preparació d’obres Activitats de preparació de terrenys per a la realització posterior d’activitats de construcció, inclosa la retirada d’estructures preexistents
Comprèn:
- La demolició i enderroc d’edificis i altres estructures.
- La neteja de runa.
- El moviment de terres: excavació, terraplens, rebliment i anivellació d’emplaçaments d’obres, excavació de rases, aclarida de roques, treballs d’artificiers, etc.
- La preparació d’explotacions mineres: aclarida de recobriment i altres activitats de preparació de mines, excepte jaciments de petroli i gas.
- El drenatge d’emplaçaments d’obres.
- El drenatge de terrenys agrícoles i forestals.
- Les perforacions, sondatges i mostreigs amb finalitats de construcció o per a estudis geofísics o geològics.
Sense magatzem de materials.

Si disposen d’oficines i Sc ? 500 m2
Si disposen d’oficines i Sc > 500 m2

Se n’exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l’aplicació del RSCIEI i inclòs a l’annex 2 de la Llei 3/2010
F432 Instal·lacions d’edificis i obres Comprèn:
- Les activitats d’instal·lació que permetin el funcionament d’un edifici, inclosa la instal·lació de sistemes elèctrics, lampisteria, (aigua, gas i sistemes d’aigües residuals), sistemes de calefacció i aire condicionat, ascensors i similars.
Sense magatzem de materials.

Si disposen d’oficines i Sc ? 500 m2
Si disposen d’oficines i Sc > 500 m2

Se n’exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l’aplicació del RSCIEI i inclòs a l’annex 2 de la Llei 3/2010
F433 Acabament d’edificis Comprèn:
-L’aplicació en edificis i altres obres de construcció de guix i estuc interior i exterior, inclòs posar la filada.
- La instal·lació de portes (excepte automàtiques i giratòries), finestres i marcs, cuines encastades, escales i similars, mobiliari de treball i similars, de fusta i altres materials no metàl·lics.
- Els acabats interiors, com ara sostres, revestiments de fusta per a parets, envans mòbils i similars, en fusta.
- La col·locació en edificis i altres obres de construcció de:
 • Revestiments de ceràmica, terratzo, marbre, granit, pissarra, formigó o pedra tallada per a parets i terres, tant d’interior com d’exterior.
 • Instal·lacions de rajoles de València per a cuines i banys.
 • Revestiments de parquet i altres fustes per a parets i terres.
 • Revestiments de moqueta i linòleum per a parets i terres
 • .
 • Papers pintats
- La pintura interior i exterior d’edificis.
- La pintura d’obres d’enginyeria civil.
- La instal·lació de vidres, miralls i altres.
- La neteja de nous edificis desprès de la seva construcció.
- Altres obres d’acabament d’edificis.
Sense magatzem de materials

Si disposen d’oficines i Sc ? 500 m2
Si disposen d’oficines i Sc > 500 m2

Se n’exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l’aplicació del RSCIEI i inclòs a l’annex 2 de la Llei 3/2010
F439 Altres activitats especialitzades de la construcció Construcció de cobertes

Comprèn:
- La construcció de teulades i la coberta de teulades.

Altres activitats especialitzades de la construcció ncaa
Comprèn:
- Les activitats de construcció especialitzades en un aspecte comú a diferents tipus d’estructura i que requereixen aptituds o materials específics:
 • Les obres de cimentació, inclòs el clavament de puntals.
 • Les obres d’impermeabilització.
 • La deshumidificació en les obres de construcció.
 • La perforació de pous de mines.
 • El muntatge de peces d’acer que no siguin de producció pròpia.
 • El corbament de l’acer.
 • La col·locació de maons i pedres.
 • El muntatge i desmantellament de bastides i plataformes de treball, excepte el lloguer associat.
 • La construcció de xemeneies i forns industrials.
 • Les obres amb necessitats d’accés especialitzada que exigeixin habilitat (o destresa) en escalada i l’ús del material corresponent (treball verticals sobre estructures elevades).
- Les obres subterrànies.
- La construcció de piscines a l’aire lliure.
- La neteja al vapor, amb raig de sorra o similars, de l’exterior dels edificis.
- El lloguer de grues i altres equips d’edificació amb operari.
Sense magatzem de materials.

Si disposen d’oficines i Sc ? 500 m2
Si disposen d’oficines i Sc > 500 m2

Se n’exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l’aplicació del RSCIEI i inclòs a l’annex 2 de la Llei 3/2010


 

G. COMERÇ A L'ENGRÒS I AL DETALL

Codi
Aquesta secció compren:
- La venda a l’engròs i al detall (venda sense transformació) de tot tipus de mercaderies, així com la prestació de serveis inherents a la venda d’aquestes mercaderies. La venda a l’engròs i al detall constitueix l’etapa final de la distribució de les mercaderies.

Notes: Es considera que la venda sense transformació inclou les operacions habituals (o manipulacions) relacionades amb el comerç, per exemple, la classificació i agrupament de mercaderies, la seva mescla (combinació), com ara de vi o sorra, l’embotellament (amb o sense rentat previ de les ampolles), l'envasament, la divisió de la mercaderia a granel i el reenvasat per a la distribució en lots més petits, l’emmagatzematge (amb o sense refrigeració), el rentat i assecatge de productes agraris, els talls dels taulons de fusta i xapes de metall com activitats secundàries.

La distinció entre el comerç a l’engròs i el comerç al detall es basa en el tipus de client que predomini.
El comerç a l’engròs és la venda sense transformació de productes nous i de segona mà a detallistes, altres majoristes, consumidors industrials, comercials, institucionals o professionals, tant per intermediaris com per compte propi.
Els principals tipus d’empreses que s’inclouen són els majoristes mercantils, que són propietaris de les mercaderies que venen, com els comerciants a l’engròs que són majoristes a petita escala, distribuïdors de productes industrials, exportadors, importadors o cooperatives de compra, delegacions de vendes i oficines de vendes, però no establiments minoristes, que mantenen unitats de les indústries manufactureres o extractives al marge de les seves instal·lacions o explotacions amb la finalitat de comercialitzar els seus productes i que no es limiten a atendre comandes que s’han de satisfer mitjançant la tramesa directa des de les instal·lacions o explotació. També s’inclouen els intermediaris i representants, corredors de mercaderies, compradors i cooperatives de comercialització de productes agraris. En molts casos, els majoristes reuneixen i classifiquen les mercaderies en grans lots, divideixen la mercaderia a granel, la reenvasen i la redistribueixen en lots més petits, com ara amb els productes farmacèutics, l’emmagatzemen, refrigeren, distribueixen i instal·len les mercaderies, realitzen la promoció de vendes per als seus clients i el disseny de marca.

El comerç al detall
Les activitats comercials estan regulades pel Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, que els classifica en:
 1. Per raó de la superfície de venda (Sv):
  • Petit establiment comercial (PEC) : Sv < 800 m2
  • Mitjà establiment comercial (MEC) : 800 m2 ? Sv < 1.300 m2
  • Gran establiment comercial (GEC) : 1.300 m2 ? Sv < 2.500 m2
  • Gran establiment comercial territorial (GECT) : 2.500 m2 ? Sv
 2. Per raó de la singularitat de l’establiment:
  • Establiment comercials singulars (ECS), que són els de venda a l’engròs, els dedicats essencialment a la venda d’automoció i carburants, d’embarcacions i altres vehicles, de maquinaria, de materials per a la construcció i articles de sanejament, de pirotècnia, i els centres de jardineria i els vivers, que a la vegada es classifiquen també en PEC, MEC, GEC i GECT, segons les superfícies indicades en el punt 1.

Estan subjectes a Comunicació comercial els establiments amb Sv des de 400 m2 fins a 2.500 m2 (o fins a 5.000 m2) pels establiments comercials singulars.
Estan subjectes a Llicència comercial els establiments amb Sv ?2.500 m2, o ? 5.000 m2, si es tracta d’establiments comercials singulars.
G45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes
Nota CCAE-2009
Aquesta divisió comprèn:
- Totes les activitats (excepte la fabricació i el lloguer) relacionades amb vehicles de motor i motocicletes, inclosos camions i vehicles pesants:
 • La venda a l'engròs i al detall de vehicles de motor i motocicletes nous i de segona mà.
 • El manteniment i reparació de vehicles de motor i motocicletes.
 • La venda a l'engròs i al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor i motocicletes.


Aquesta divisió comprèn també:
- Les activitats d'intermediaris del comerç a l'engròs i al detall de vehicles de motor.
- La subhasta d'automòbils, fins i tot a través d'Internet.
- Les activitats de rentatge i poliment de vehicles de motor.

Aquesta divisió no comprèn:
- La venda al detall de carburant i productes lubrificants i refrigerants per a l'automoció (vegeu 4730).
- El lloguer de vehicles de motor amb conductor (vegeu 4939).
- El lloguer de vehicles de motor sense conductor (vegeu 7711).
- El lloguer de motocicletes (vegeu 7739).

Nota (Llei 16/2015)
Només s’hi poden considerar els establiments comercials pròpiament, i no els d’ús industrial, als quals és aplicable el RSCIEI.
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
G451 Venda de vehicles de motor Si es consideren establiments comercials i:
Sc ? 120m2
Si es consideren establiments comercials:
– En establiments situats sota edificis de qualsevol ús, i :
120 m2 < Sc ?750 m2

– En altres casos, si:
120 m2 < Sc ? 2000 m2

Si es consideren establiments industrials, sempre que no es trobin inclosos en l’annex 2 de la Llei 3/2010
G453 Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor Si es consideren establiments comercials i:
Sc ? 120m2
Si es consideren establiments comercials:
– En establiments situats sota edificis de qualsevol ús, i :
120 m2 < Sc ?750 m2

– En altres casos, si:
120 m2 < Sc ? 2000 m2

Si es consideren establiments industrials, sempre que no es trobin inclosos en l’annex 2 de la Llei 3/2010
G454
Nota Llei 16/205
S’exclou el manteniment i la reparació ja regulat per la Llei 20/2009.>
Si es consideren establiments comercials i:
Sc ? 120m2
Si es consideren establiments comercials:
– En establiments situats sota edificis de qualsevol ús, i :
120 m2 < Sc ?750 m2

– En altres casos, si:
120 m2 < Sc ? 2000 m2

Si es consideren establiments industrials, sempre que no es trobin inclosos en l’annex 2 de la Llei 3/2010
G46 COMERÇ A L’ENGRÒS I INTERMEDIARIS, EXCEPTE VEHICLES DE MOTOR
- La venda sense transformació de productes nous i de segona mà a detallistes, altres majoristes, consumidors industrials, comercials, institucionals o professionals, tant per intermediaris com per compte propi.

Nota (Llei 16/2015):
El comerços a l’engròs que cal considerar establiments industrials són els que superen els 3 milions de MJ de càrrega de foc o bé aquells on no és possible l’autoabastament personal per a superar l’alçada d’emmagatzematge que ho possibilita.>
Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
G461 Intermediaris comerç Comprèn:
- Les activitats d’intermediaris, corredors de mercaderies i la resta de majoristes que comercien per compte d'altri.
- Les activitats dels qui estan dedicats a posar en contacte compradors i venedors o emprenen transaccions comercials en nom d’un mandant, fins i tot per Internet.
- Les activitats de les empreses de subhastes a l’engròs, fins i tot per Internet.
- Intermediaris del comerç de :
 • Primeres matèries agràries, animals vius, primeres matèries tèxtils i productes semielaborats.
 • Combustibles, minerals, metalls i productes químics industrials.
 • De la fusta i materials de construcció.
 • Maquinària, equips industrials, embarcacions i aeronaus.
 • Comerç de mobles, articles per a la llar i ferreteria.
 • Tèxtils, peces de vestir, calçat i articles de cuir.
 • Productes alimentaris, begudes i tabac.
 • Especialitzat en la venda d’altres productes
 • Productes diversos
Si es consideren establiments comercials i:
Sc ? 120 m2
Si es consideren establiments comercials

Sota edificis de qualsevol ús :
120 m2 < Sc ? 750 m2

En altres casos:
120 m2 < Sc ? 2.000 m2


Si es consideren establiments industrials

Sempre que no es trobin inclosos a l’annex 2 de la Llei 3/2010
G463 Comerç a l’engròs d’aliments, begudes i tabac Comprèn el comerç a l’engròs de:
 • Fruites i hortalisses (fresques i en conserva).
 • Carn i productes carnis.
 • Productes lactis, ous, olis i greixos comestibles.
 • Begudes (alcohòliques o no i vi a granel).
 • Productes del tabac.
 • Sucre, xocolata i confiteria i productes de fleca
 • Cafè, te, cacau i espècies.
 • Peix i marisc i altres productes alimentaris.
 • Productes alimentaris per a animals domèstics.
 • No especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac.
Establiments comercials i:
Sc ? 120 m2

Se n’exclou el comerç a l’engròs de productes d’origen animal
Establiments comercials
Sota edificis de qualsevol ús:
120 m2 < Sc ? 750 m2
En altres casos:
120 m2 < Sc ? 2.000 m2

Se n’exclou el comerç a l’engròs de productes d’origen animal


Establiments industrials
Sempre que no es trobin inclosos a l’annex 2 de la Llei 3/2010

Se n’exclou el comerç a l’engròs de productes d’origen animal
G464 Comerç a l’engròs d’articles d’ús domèstic Comprèn:
- El comerç a l’engròs de productes de consum, inclosos els tèxtils, excepte productes alimentaris, begudes i tabac.

Inclou el comerç a l’engròs de:
 • Tèxtils (fil, teixits, roba de llar, agulles, fil de cosir i similars).
 • Peces de vestir i calçat (vestuari esportiu, guants, corbates, pelleteria i accessoris de pell, paraigües).
 • Aparells electrodomèstics i d’aparells de ràdio i televisió, productes fotogràfics i òptics, aparells de calefacció elèctrica, cintes enregistrades d’àudio i vídeo, CD i DVD).
 • Porcellana i cristalleria, i articles de neteja.
 • Perfumeria i cosmètica (sabons).
 • Productes farmacèutics i articles mèdics.
 • Mobles, catifes i aparells d’il·luminació.
 • Rellotges i joieria.
 • Altres articles d’ús domèstic.
 • Articles de fusta, vímet, suro i similars.
 • Bicicletes i les peces i recanvis corresponents.
 • Material d’escriptori, material escolar, llibres, diaris i periòdics.
 • Articles de cuir i accessoris de viatge.
 • Instruments musicals.
 • Jocs i joguines.
 • Articles d’esport, inclòs el calçat esportiu especial, com ara les botes d’esquí.
Establiments comercials i:
Sc ? 120 m2
Establiments comercials:

Sota edificis qualsevol ús :
120 m2 < Sc ? 750 m2

En altres casos:
120 m2 < Sc ? 2.000 m2


Establiments industrials:
Sempre que no es trobin inclosos a l’annex 2 de la Llei 3/2010
G465 Comerç a l’engròs d’equips per a les TIC Comprèn:
- El comerç a l’engròs d’equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), com ara ordinadors, equips i components de telecomunicacions.


Inclou el comerç a l’engròs de:
 • Ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics.
 • Equips electrònics i de telecomunicacions i els seus components.
Establiments comercials i:
Sc ? 120 m2
Establiments comercials:

Sota edificis qualsevol ús :
120 m2 < Sc ? 750 m2

En altres casos:

120 m2 < Sc ? 2.000 m2


Establiments industrials:
Sempre que no es trobin inclosos a l’annex 2 de la Llei 3/2010.
G466 Comerç a l’engròs d’altra maquinària i equips Comprèn:
- El comerç a l’engròs de maquinària i equips especialitzats per a tot tipus d’indústries i maquinària d’ús general.

Inclou el comerç a l’engròs de:
 • Maquinària, equips i subministraments agrícoles.
 • Màquines eina.
 • Maquinària per a la mineria, la construcció i l’enginyeria civil.
 • Maquinària per a les indústries tèxtils, màquines de cosir i de tricotar.
 • Mobles d’oficina.
 • Altres tipus de maquinària i equips d’oficina.
 • Altres tipus de maquinària i equips
Establiments comercials i:
Sc ? 120 m2
Establiments comercials:

Sota edificis qualsevol ús :
120 m2 < Sc ? 750 m2

En altres casos:

120 m2 < Sc ? 2.000 m2


Establiments industrials:
Sempre que no es trobin inclosos a l’annex 2 de la Llei 3/2010.
G467 Altres tipus de comerç a l’engròs especialitzat Comprèn:
- El comerç a l’engròs especialitzat de mercaderies.
- El comerç a l’engròs de productes intermedis, excepte els agraris, que no siguin per a ús domèstic.

Inclou el comerç a l’engròs de :
 • Combustibles sòlids, líquids i gasosos, i productes similars.
 • Metalls i minerals metàl·lics.
 • Fusta, materials de construcció i aparells sanitaris.
 • Ferreteria, lampisteria i calefacció.
 • Productes químics.
 • Altres productes semielaborats.
 • Ferralla i productes de rebuig
Establiments comercials i:
Sc ? 120 m2
Establiments comercials:

Sota edificis qualsevol ús :
120 m2 < Sc ? 750 m2

En altres casos:

120 m2 < Sc ? 2.000 m2


Establiments industrials:
Sempre que no es trobin inclosos a l’annex 2 de la Llei 3/2010.
G469 Comerç a l’engròs no especialitzat Comprèn:
- El comerç a l’engròs de mercaderies diverses sense una especialització particular.
Establiments comercials i:
Sc ? 120 m2
Establiments comercials:

Sota edificis qualsevol ús :
120 m2 < Sc ? 750 m2

En altres casos:

120 m2 < Sc ? 2.000 m2


Establiments industrials:
Sempre que no es trobin inclosos a l’annex 2 de la Llei 3/2010.
G47 COMERÇ AL DETALL, EXCEPTE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES
Comprèn:
- La venda sense transformació de productes nous i usats, al públic, en general, per a consum o ús personal o domèstic en botigues, grans magatzems, parades, magatzems que reben encàrrecs per correu, venedors a domicili, venedors ambulants, cooperatives de consum, empreses de subhastes, etc.

Notes:
El comerç al detall es classifica, en primer lloc, en funció del punt de venda, ja sigui en establiments o bé fora d’establiments.
El comerç al detall en establiments inclou també els articles de segona mà.
Pel que fa al comerç al detall en establiments és fa una segona distinció entre el realitzat en establiments no especialitzats i el realitzat en establiments especialitzats i aquests grups alhora es subdivideixen d’acord a una amplia gamma de productes.
Pel que fa al comerç al detall fora d’establiments es subdivideix d’acord amb el tipus de comerç, d’una banda, el que s’efectua en parades de venda i mercats ambulants (no inclòs en els annexes de la llei), i, d’altra banda, el que s’efectua per altres canals com ara per correspondència, Internet, a domicili, per màquines expenedores i similars. En aquest tipus de comerç hi pot haver un tractament de la mercaderia però secundari a la seva venda.
Els béns venuts en aquesta divisió s’anomenen en general béns de consum o mercaderies al detall. En conseqüència, s’exclouen els béns que no s’acostumen a vendre al detall com ara els cereals, els minerals, la maquinària i equips industrials, i similars.

Els annexes de la Llei 16/2015 no inclouen la venda al detall de combustible per automoció, benzineres, ni la venda en mercats ambulant.
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
G471 Comerç al detall en establiments no especialitzats Comerç al detall de diverses línies de productes en la mateixa unitat, com ara supermercats i grans magatzems.

Compren:
- Les activitats dels establiments comercials que a banda de vendre principalment aliments, ofereixen una altra àmplia gamma de mercaderies com ara peces de vestir, mobles, electrodomèstics, articles de ferreteria, cosmètics i similars.
- El comerç al detall no especialitzat, sense predomini en alimentació, en establiments que ofereixen una altra àmplia gamma de mercaderies en general entre les que s’inclouen peces de vestir, mobles, electrodomèstics, articles de ferreteria, cosmètics, bijuteria, joguines, articles d’esport i similars.
/td>
Sc ? 120 m2 Sota edificis de qualsevol ús:
120 m2 < Sc ? 750 m2


En altres casos:
120 m2 < Sc ? 2.000 m2
G472 Comerç al detall d’aliments, begudes i tabac Inclou el comerç al detall, en establiments especialitzats de:
 • Fruites i hortalisses (fresques o en conserva).
 • Carn i productes carnis, inclosa la volateria.
 • Peix i marisc i els seus derivats.
 • Pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria.
 • Begudes, alcohòliques i analcohòliques, per consumir-les fora del local.
 • Tabac i productes de tabac.
 • Lactis, ous, i altres tipus de productes alimentaris ncaa.
Sc ? 120 m2 Sota edificis de qualsevol ús:
120 m2 < Sc ? 750 m2


En altres casos:
120 m2 < Sc ? 2.000 m2
G474 Comerç al detall d’equips per a les TIC Comprèn:
- Comerç al detall d’equips que utilitzen tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), com ara ordinadors, perifèrics i electrònica de consum, en establiments especialitzats.

- Comerç al detall en establiments especialitzats de:
 • Ordinadors, equips perifèrics, programes informàtics, videojocs, equips d’oficina.
 • Equips de telecomunicacions.
 • Equips d’àudio i vídeo (aparells de radio i televisió, equips d’àudio i vídeo, etc..).
Sc ? 120 m2 Sota edificis de qualsevol ús:
120 m2 < Sc ? 750 m2


En altres casos:
120 m2 < Sc ? 2.000 m2
G475 Comerç al detall d’articles d’ús domèstic - Comerç al detall d’articles d’ús domèstic com ara tèxtils, ferreteria, catifes, aparells elèctrics o mobles, en establiments especialitzats.

Inclou el comerç al detall, en establiments especialitzats, de :
 • Tèxtils (teles, llana, material bàsic per a la fabricació de catifes, tapissos o brodats, llençols, jocs de taula, tovalloles i altres articles tèxtils, articles de merceria).
 • Ferreteria, pintures i vidre pla, materials de construcció, equip de bricolatge, extintors, maquinària de jardineria, etc.
 • Catifes, moquetes i revestiments de parets i terres.
 • Electrodomèstics.
 • Mobles, aparells d’il·luminació i d’altres articles d’ús domèstic, articles de fusta suro i cistelleria, aparells domèstics no elèctrics, instruments de música, material i articles d’ús domèstic ncaa.
Sc ? 120 m2 Sota edificis de qualsevol ús:
120 m2 < Sc ? 750 m2


En altres casos:
120 m2 < Sc ? 2.000 m2
G476 Comerç al detall d’articles culturals i recreatius - Venda al detall en establiments especialitzats d’articles culturals i recreatius com ara llibres, periòdics, enregistraments musicals i de vídeo, equip esportiu, i jocs i joguines.

Inclou el comerç al detall, en establiments especialitzats, de :
 • Llibres.
 • Periòdics i articles de papereria (material d’oficina).
 • Enregistrament de música i vídeo (discos musicals, CD, DVD, etc).
 • Articles d’esport, inclosos els de caça i tir amb armes i munició, articles de pesca, articles d’acampada, embarcacions per a esport i esbarjo, calçat esportiu especial (com botes d’esquí), bicicletes i similar.
 • Jocs i joguines (no inclou videojocs).
Sc ? 120 m2 Sota edificis de qualsevol ús:
120 m2 < Sc ? 750 m2


En altres casos:
120 m2 < Sc ? 2.000 m2
G477 Comerç al detall d’altres articles en establiments Venda en establiments especialitzats d’un determinat grup de productes no classificats en altres apartats, com ara:
 • Peces de vestir.
 • Articles de pelleteria.
 • Accessoris de vestir (guants, corbates, paraigües, bastons i similars).
 • Calçat i articles de cuir
 • Articles de viatge.
 • Productes farmacèutics
 • Articles mèdics i ortopèdics
 • Articles de rellotgeria i joieria
 • Articles de neteja
 • Productes cosmètics i higiènics.
 • Armes i municions
 • Flors, plantes, llavors, fertilitzants.
 • Animals de companyia, i aliments per a animals domèstics.
 • Altres tipus d’articles nous (material fotogràfic, òptic i de precisió, records, artesania, articles religiosos, galeries d’art comercials, venda al detall de combustibles líquids, ampolles de gasos liquats, carbó i fusta per a calefacció i usos domèstics, segells i monedes, productes no alimentaris ncca, etc...)
 • Articles de segona mà en establiments especialitzats (llibres, mobles, roba, empreses de subhastes, segells i monedes, etc...).
Sc ? 120 m2 Sota edificis de qualsevol ús:
120 m2 < Sc ? 750 m2


En altres casos:
120 m2 < Sc ? 2.000 m2
G479 Comerç al detall fora d’establiments Comprèn:
- El comerç al detall realitzat per correspondència, per Internet, a domicili, en màquines expenedores i similars, excepte en parades de venda i mercats ambulants.
Sc ? 120 m2 Sota edificis de qualsevol ús:
120 m2 < Sc ? 750 m2


En altres casos:
120 m2 < Sc ? 2.000 m2


 

H. TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE

Comprèn:
- Les activitats relacionades amb el transport per compte d'altri, de passatgers o mercaderies, regular o no, per ferrocarril, carretera, aigua o aire, canonades.
- Les activitats relacionades amb els serveis de terminal i aparcament, les operacions de càrrega, l'emmagatzematge i similars.
- El lloguer d'equip de transport amb conductor o operari.
- Les activitats postals i de correus.

Nota: Els annexes de la Llei 16/2015 no inclouen el transport marítim i per vies de navegació interior, ni el transport aeri.
H49 TRANSPORT TERRESTRE; TRANSPORT PER CANONADA
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
G451 Transport de mercaderies per carretera i mudances Comprèn:
- Les activitats de transport terrestre de mercaderies, excepte el transport per ferrocarril.

Inclou també :
 • El transport de mercaderies per carretera.
 • Servei de mudances
Empreses de transport o transportistes professionals amb un màxim de 2 vehicles I
sense magatzem regulador
En el cas de naus d’empreses de camions o furgonetes de logística, campes d’aparcament de vehicles, etc. de més de 2 vehicles, sense magatzem regulador, i sempre que l’aparcament de vehicles no es trobi situat en una segona o més plantes sota rasant, o bé si es troba situat sota un edifici, tingui una Sc ? 750 m2, o bé, en qualsevol altre cas, tingui una Sc ? 2000m2
H52 EMMAGATZEMATGE I ACTIVITATS AFINS AL TRANSPORT
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
H521 Dipòsit i emmagatzematge S’exclouen els magatzems d’activitats afectades per algun dels annexos de la Llei 20/2009 i les afectades per l’annex 2 de la Llei 3/2010.
H5221 Activitats afins al transport terrestre.

Nota:Pendent de verificar si aquest codi inclou totes les activitats indicades per la CCAE-2009, o únicament “L’explotació d’estacionaments o garatges per a vehicles, inclosos els de bicicletes”
Comprèn:
- Les activitats relacionades amb el transport terrestre de passatgers, animals o mercaderies:
 • L’explotació de serveis de terminals, com ara estacions de ferrocarril i d’autobusos i estacions per a operacions de càrrega.
 • L’explotació d’infraestructura ferroviària.
 • L’explotació de carreteres, ponts, túnels i similars, de peatge.
 • L’explotació d’estacionaments o garatges per a vehicles, inclosos els de bicicletes.
 • L’emmagatzematge hivernal de caravanes.
 • Els desviaments i maniobres.
 • El remolc i assistència en carretera.
 • La liqüefacció de gas per transportar-lo.
En el cas de l’explotació d’estacionaments o garatges per a vehicles, sempre que l’aparcament de vehicles no es trobi situat en una segona o més plantes sota rasant, o bé si es troba situat sota un edifici, tingui una
Sc ? 750 m2
o bé, en qualsevol altre cas:
Sc ? 2000m2
H53 ACTIVITATS POSTALS I DE CORREUS
Comprèn:
- La recollida, el transport i el lliurament de correspondència i paquets.
- Els serveis de missatgeria.
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
H531 Activitats postals nacionals Comprèn:
- La recollida, la classificació, el transport i el lliurament (nacional o internacional) de cartes i correspondència, generalment, paquets petits adequats per a trametre’ls per correu, per empreses que funcionen d’acord amb l’obligació de servei universal. Pot ser efectuat per un únic mitjà de transport o per més d’un, i les activitats es poden realitzar mitjançant transport propi (privat) o mitjançant transport públic.
-La recollida de correspondència i de paquets a les bústies i a les estafetes de correus.
Establiments comercials i:
Sc ? 120 m2
Establiments comercials:
Sota edificis de qualsevol ús :
120 m2 < Sc ? 750 m2

En altres casos:
120 m2 < Sc ? 2.000 m2
H532 Altres activitats postals i de correus Comprèn:
- La recollida, la classificació, el transport i el lliurament (nacional o internacional) de cartes i correspondència, generalment, paquets petits adequats per a trametre’ls per correu, per empreses que no funcionen d’acord amb l’obligació de servei universal. Pot ser efectuat per un únic mitjà de transport o per més d’un, i les activitats es poden realitzar mitjançant transport propi (privat) o mitjançant transport públic.
Establiments comercials i:
Sc ? 120 m2
Establiments comercials:
Sota edificis de qualsevol ús :
120 m2 < Sc ? 750 m2

En altres casos:
120 m2 < Sc ? 2.000 m2

 

 

I. HOSTALERIA

Comprèn:
- La provisió d’allotjament, mitjançant pagament, per a estades curtes a turistes i viatgers, així com l’oferta completa de menjars i begudes aptes per al consum immediat. La quantitat i el tipus de serveis complementaris que agrupa aquesta secció pot ser molt variable.

No comprèn:
- La provisió d’allotjament, mitjançant pagament, per a estades llargues, com a residència principal.
- La preparació d’aliments o begudes no aptes per al consum immediat venuda mitjançant canals de distribució independents, és a dir, mitjançant activitats de comerç al detall o a l’engròs.
I55 SERVEIS D'ALLOTJAMENT
Comprèn:
- La provisió d’allotjament, mitjançant pagament, per a estades curtes a turistes i viatgers.
- La provisió d’allotjament, mitjançant pagament, per a estudiants, treballadors i similars.

Nota: aquestes unitats només poden oferir allotjament, o, a més de l’allotjament, menjars i serveis recreatius.

No comprèn:
- Les activitats relacionades amb la provisió de residències principals per a estades llargues, com ara en apartaments, que poden llogar-se per mesos o anys.

Nota: Els annexes de la Llei 16/2015 no inclouen els càmpings>
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
I551 Hotels i allotjaments similars Comprèn:
- La provisió d’allotjament, mitjançant pagament, per a estades curtes, dies o setmanes, principalment, per a turistes en habitacions o suites moblades, fins i tot amb una petita cuina, en hotels, apartaments, etc...
Nombre de places ? 20
I552 Allotjament turístic i altres de curta durada Comprèn:
- La provisió d’altres tipus d’allotjament, mitjançant pagament, per a estades curtes, dies o setmanes, principalment, per a turistes en habitacions moblades o zones per estar, menjar i dormir, fins i tot amb cuina equipada i els seus estris, en:
 • Albergs juvenils.
 • Campaments.
 • Cases de vacances.
 • Apartaments turístics.
 • Bungalous.
 • Cases de camp.
 • Cases de turisme rural.
 • Cabanes.
 • Refugis de muntanya.


Nota: poden tractar-se de pisos o apartaments en petits edificis o grups d’edificis, de diverses plantes i independents, o bé de bungalous, xalets o cases de camp i cabanes d’una sola planta. Els serveis complementaris que s’ofereixen són mínims o nuls.
Aplicable als establiments de turisme rural i als habitatges d’ús turístic, i en general a tota modalitat d’allotjament turístic que es pugui dur a terme en edificis o establiments amb ús característic residencial habitatge.

Nota Llei 16/2015 La cèdula d’habitabilitat equival al certificat tècnic justificatiu en els termes que estableix l’article 13.1.a
Nombre de places ? 20
I56 SERVEIS DE MENJAR I BEGUDES
Comprèn:
-Restaurants i establiments de menjars.
-Provisió de menjars preparats per a celebracions i altres serveis de menjars.
-Establiments de begudes.

No comprèn:
- La producció de menjars no aptes per al consum immediat o de productes alimentaris preparats per a menjar.
- La venda de productes alimentaris que no siguin de producció pròpia i no constitueixin un menjar o de menjars no aptes per al consum immediat.
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
I561 Restaurants i establiments de menjar Comprèn:
- La venda de menjars als clients, amb servei o autoservei, en un local o a domicili, inclouen els menjars preparats i servits per al consum immediat adquirit en vehicles de motor o carrets sense motor, com ara:
 • Restaurants.
 • Restaurants autoservei.
 • Cafeteries.
 • Establiments de menjar ràpid, com ara les hamburgueseries.
 • Lliurament de pizzes.
 • Establiments que ofereixen menjar per emportar-se’n.
 • Venedors ambulants de gelats.
 • Venedors ambulants de menjar.
 • Preparació de menjar en parades de mercat.


Comprèn també: - Restaurants i bars relacionades amb el transport, prestades per unitats diferents.
Sc ? 500 m2
i
Aforament ? 500 persones
I562 Provisió de menjars preparats Comprèn:
- Les activitats de contractistes proveïdors de menjar preparat, elaborat en un establiment central per consumir-lo en altres instal·lacions indicades pel client i per un esdeveniment determinat (banquets, bodes, festes i altres celebracions).
- Les activitats de contractistes proveïdors de menjar preparat, elaborat en un establiment central en funció d’un contracte amb el client i durant un període determinat com ara:
 • Els contractistes de serveis de restauració per a les companyies de transport (línies aèries i altres empreses de transport).
 • L’explotació de concessions del servei de restauració en instal·lacions com ara les esportives o similars.
 • Les activitats de cantines o cafeteries de fàbriques, oficines, hospitals o escoles en règim de concessió.
Sc ? 120 m2
i
- No disposar de cuina o obrador.
-No tenir espai per a la consumició.
- S’ha de tractar d’un comerç de venda de menjars preparats i no d’un establiment de preparació i/o consumició de menjar
Sota edificis de qualsevol ús :
120 m2 < Sc ? 750 m2

En altres casos :
120 m2 Sc ? 2.000 m2

Observacions:
Si disposa de cuina o obrador, o es disposa d’espai per a la consumició, s’han d’aplicar les condicions establertes pel codi I561 (restaurants).
I563 - Les activitats de venda de begudes per al consum, normalment en el local, amb la possibilitat d’algun tipus d’entreteniment, efectuades en establiments com ara:
 • Bars.
 • Tabernes.
 • Salons bar.
 • Discoteques (on l’activitat predominant és servir begudes).
 • Cerveseries.
 • Cafès.
 • Bars de sucs de fruites.
 • Venedors ambulants de begudes.>
Sc ? 500 m2
i
Aforament ? 500 persones


 

J. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

Comprèn:
- Les activitats d’edició, inclosa l’edició de programes informàtics. - Les activitats cinematogràfiques i d’enregistrament de so. - Les activitats d’emissió i programació de ràdio i televisió. (activitats no incloses en els annexes de la Llei 16/2015) - Les activitats de telecomunicacions. (activitats no incloses en els annexes de la Llei 16/2015) - Les activitats de serveis de tecnologies de la informació. - Altres activitats de serveis d’informació.

Nota : Se n’han d’excloure les activitats considerades industrials; es limita a les administratives i professionals.
J58 EDICIÓ
Comprèn:
- L’edició de llibres, fullets i publicacions similars, inclosa l'edició de diccionaris i enciclopèdies.
- L’edició de periòdics, revistes i altres publicacions periòdiques.
- L’edició d’atles, mapes i plànols.
- L’edició de directoris i llistes de correu.
- L’edició de programes informàtics.

Nota: l’edició inclou l’adquisició dels drets d’autor dels continguts (productes d’informació) i el fet de posar-los a disposició del públic, en general, mitjançant la participació (encàrrec) en la reproducció i distribució d’aquests continguts en diversos formats. Aquesta divisió inclou tots els formats d’edició possibles (imprès, electrònic, d’àudio, Internet, en productes multimèdia com ara llibres de consulta en CD-ROM o altres suports similars), excepte la de pel•lícules de cel•luloide.
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
J581 Edició de llibres i periòdics i altres activitats d’edició.

Nota Llei 16/2015
Se n’exclouen les impremtes que estan incloses a l’epígraf 181 i, per tant, no els és aplicable.
Comprèn:
- L’edició de llibres, periòdics, revistes i altres publicacions periòdiques.
- L’edició de directoris i llistes de correu.
- Altres activitats d’edició com ara l’edició de fotografies, gravats, postals, felicitacions, horaris, cartells i reproduccions de làmines d’obres d’art.
Sc ? 120 m2 Sc > 120 m2
J582 Edició de programes informàtics Compren:
- L’edició de jocs d’ordinador per a qualsevol plataforma.
- L’edició de programes informàtics ja fabricats (no personalitzats), inclosa la traducció o adaptació a un mercat particular, per compte propi, dels programes no fabricats segons especificacions.
 • Sistemes operatius.
 • Aplicacions empresarials i d’altres tipus.
Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
J59 CINEMA I VÍDEO; ENREGISTRAMENT DE SO
Comprèn:
- La producció de pel•lícules, siguin o no de ficció, mitjançant la utilització de pel•lícula de cel•luloide, cinta de vídeo o DVD, per a la projecció directa en sales de projecció o per a la transmissió per televisió.
- Les activitats auxiliars, com ara l’edició, el muntatge, el doblatge de pel•lícules i similars.
- La distribució de pel•lícules de cel•luloide i altres produccions cinematogràfiques a altres indústries, però no al públic en general.
- La projecció de pel•lícules en sales cinematogràfiques.
- La compra i venda dels drets de distribució de pel•lícules i altres produccions cinematogràfiques.
- Les activitats d’enregistrament de so, és a dir, la producció d’enregistraments sonors originals, la sortida al mercat, la promoció i distribució d’aquests enregistraments.
- Les activitats d’edició musical, així com els serveis d’estudis i altres llocs d’enregistrament de so.
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
J591 Activitats de cinema, vídeo i programes de televisió Comprèn:
- La producció de pel•lícules, siguin o no de ficció, mitjançant la utilització de pel•lícula de cel•luloide, cinta de vídeo o DVD, per a la projecció directa en sales de projecció o per a la transmissió per televisió.
- Les activitats auxiliars, com ara l’edició, el muntatge, el doblatge de pel•lícules i similars.
- La distribució de pel•lícules de cel•luloide i altres produccions cinematogràfiques a altres indústries, però no al públic en general.
- La projecció de pel•lícules en sales cinematogràfiques.
- La compra i venda dels drets de distribució de pel•lícules i altres produccions cinematogràfiques.
- Les activitats d’enregistrament de so, és a dir, la producció d’enregistraments sonors originals, la sortida al mercat, la promoció i distribució d’aquests enregistraments.
- Les activitats d’edició musical, així com els serveis d’estudis i altres llocs d’enregistrament de so.
Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
J592 Activitats d’enregistrament de so i edició musical.


Nota Llei 16/2015
Si es fan enregistraments en directe, s’inclou en les activitats d’espectacles (CCAE 900).
Comprèn:
- Les activitats de producció d'enregistraments sonors originals, com ara cintes o CDs, així com la sortida al mercat, la promoció i la distribució d'aquests enregistraments als majoristes, minoristes o directament al públic. Aquestes activitats poden o no estar integrades en la mateixa unitat que la producció d'enregistraments originals. Si no ho estan, la unitat que realitza aquestes activitats ha d'obtenir els drets de reproducció i distribució d'aquests enregistraments originals.
- Les activitats dels estudis i altres llocs d'enregistrament de so, inclosa la producció de programes de ràdio en diferit, és a dir, no en directe.
- Les activitats d'edició musical, és a dir, les activitats d'adquisició i registre dels drets d'autor per a les composicions musicals, la promoció, autorització i utilització d'aquestes composicions en enregistrament a la ràdio, la televisió i el cinema, els espectacles en directe i els suports impresos i d'altres tipus. Les unitats que participen en aquestes activitats poden ser propietàries d'aquests drets o actuar com administradores dels drets musicals en nom dels seus titulars.
- L’edició de música i de partitures musicals.
Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
J62 SERVEIS DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
Comprèn:
- L’oferta de coneixements tècnics especialitzats, com ara l’escriptura, modificació, comprovació i serveis d’assistència dels programes informàtics.
- La planificació i disseny dels sistemes informàtics que integren els equips informàtics, els programes informàtics i les tecnologies de comunicació.
- La gestió i explotació in situ dels sistemes informàtics dels clients i/o dels serveis de tractament de dades.
- Altres activitats professionals i tècniques relacionades amb la informàtica.
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
J620 Serveis de tecnologies de la informació Comprèn:
- Les activitats d’escriptura, modificació, comprovació i serveis d’assistència dels programes informàtics per satisfer les necessitats del client concret.
- El disseny de l’estructura i el contingut i/o l’escriptura del codi informàtic necessari per crear i implantar:
 • Programes per a sistemes (fins i tot els pedaços i les actualitzacions).
 • Aplicacions informàtiques (fins i tot els pedaços i les actualitzacions).
 • Bases de dades.
 • Pàgines web.
- L’escriptura de programes informàtics d’acord amb les directrius de l’usuari.
- L’assessoria sobre equips i programes informàtics, i d’altres tecnologies de la informació:
 • Anàlisi de les necessitats i problemes dels usuaris i assessorament sobre possibles solucions.
 • Planificació i disseny dels sistemes informàtics que integren els equips informàtics, els programes informàtics i les tecnologies de la comunicació per satisfer les necessitats del client.
- Els serveis de gestió i explotació in situ dels sistemes informàtics del client i/o les instal•lacions de tractament de dades, així com altres serveis de suport que hi estan relacionats.
Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
J63 SERVEIS D’INFORMACIÓ
Comprèn:
-Les activitats de portals de recerca web.
- Les activitats de processament i allotjament de dades (hostatge), així com altres activitats que tenen com a principal finalitat oferir informació.
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
J620 Processament de dades i hostatge; portals web Comprèn:
- Les activitats d’oferta d’infraestructura per als serveis d’allotjament (hostatge) i processament de dades i altres activitats relacionades, com ara:
 • Activitats especialitzades d’allotjament (hostatge) com les de pàgines web, els serveis de transferència contínua d’imatge i so, mitjançant Internet o l’allotjament d’aplicacions.
 • L’aprovisionament de serveis d’aplicacions.
 • Els serveis generals d’utilització compartida d’ordinador central (mainframe) a clients.
 • Les activitats de processament complet de dades i informes especialitzats a partir de les dades subministrades pels clients o la prestació de serveis de tractament i introducció automàtica de dades, incloses les activitats de gestió de bases de dades.
- L’explotació de llocs web que utilitzen un motor de cerca per a generar i mantenir grans bases de dades d’adreces i continguts d’internat en un format que en faciliti la cerca.
- L’explotació d’altres llocs web que actuen com a portals d’internat, com els llocs dels mitjans de comunicació, que actualitzen periòdicament els continguts.
- L’explotació d’altres llocs web que actuen com a portals per a Internet, com els llocs dels mitjans de comunicació, que actualitzen periòdicament els continguts.
Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
J639 Altres serveis d’informació Comprèn:
- Les activitats de consorcis i agències de notícies que proporcionen material de notícies, fotografies i articles als mitjans de comunicació.
- Altres activitats de prestació de serveis d’informació no classificades en altres apartats, com:
 • Els serveis d’informació telefònica.
 • Els serveis de cerca d’informació realitzats per compte d'altri.
 • Els serveis de resums de notícies o resums de premsa i similars.
Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2


 

L. ACTIVITATS IMMOBILIÀRIAS

Comprèn:
-L’exercici com a prestamista, agent o intermediari en una o diverses de les activitats.
següents:
 • La venda o adquisició de propietat immobiliària.
 • El lloguer de propietat immobiliària.
 • La provisió d’altres serveis relacionats amb la propietat immobiliària com ara la taxació o l’exercici com a agent immobiliari fiduciari.
 • La construcció d’estructures combinada amb el manteniment de la propietat o l’arrendament d’aquestes estructures.
- L’activitat dels gestors de la propietat immobiliària.
L68 ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
L681 Compravenda de bens immobiliaris per compte propi. Comprèn:
- La compravenda de béns immobiliaris propis o arrendats per compte propi:
 • Immobles residencials (pisos i cases).
 • Immobles no residencials, incloses les sales d’exposicions, els mini magatzems privats i els centres comercials.
 • Solars i terrenys.
- El fraccionament de terrenys en solars, sense millora dels terrenys.
Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
L682 Lloguer de béns immobles per compte propi. Aquesta classe comprèn: - El lloguer i gestió de béns immobiliaris propis o arrendats per compte propi com ara:
 • Immobles per a habitatge (pisos i cases).
 • Immobles que no són per a habitatge, incloses les sales d’exposició i mini magatzems privats.
 • Solars i terrenys.
- La provisió de cases i apartaments moblats o sense moblar, d'ús permanent, normalment per mesos o anys.
Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
L683 Activitats immobiliàries per compte d’altri Agents de la propietat immobiliària.
Comprèn:
- La realització d’activitats immobiliàries per agents de la propietat immobiliària:
 • La intermediació en la compravenda i el lloguer de béns immobles per compte d'altri.
 • Les activitats d’assessorament i els serveis de valoració d’immobles en relació amb la licompravenda i el lloguer de béns immobles per compte d'altri.
 • Les activitats d’agents immobiliaris neutrals que garanteixen el compliment de totes les condicions d'una transacció immobiliària.
-Gestió i administració de la propietat immobiliària.
Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2 

M. ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES__

Comprèn:
- Les activitats professionals, científiques i tècniques especialitzades. Aquestes activitats exigeixen d’un alt grau de formació i posen a disposició del públic habilitats i coneixements especialitzats.

Notes:
1. Els annexes de la Llei 16/2015 no inclouen les activitats de recerca i desenvolupament, ni les veterinàries.
2. Estan exempts si l’activitat es desenvolupa en l’habitatge particular.
M69 ACTIVITATS JURÍDIQUES I DE COMPTABILITAT
Comprèn:
- El serveis de representació jurídica dels interessos d’una part contra l’altra, exercida o supervisada, per lletrats que pertanyen al Col·legi d’Advocats, davant o no dels tribunals o altres òrgans judicials, com ara l’assessorament i la representació en procediments judicials relatius al dret civil, penal, laboral i mercantil. - L’assessorament i la preparació de documents jurídics com ara estatuts socials, escriptures de constitució i altres documents similars relacionats amb la constitució de societats, el registre de patents i drets d’autor, preparació d’escriptures, testaments, fideïcomisos.
- Els serveis de fedataris públics com ara notaris i registradors.
- Els serveis d’àrbitres i mediadors.
- Els serveis de comptabilitat i tenidoria de llibres, l’auditoria de documents comptables, el disseny de sistemes comptables i la preparació de balanços.
- Els serveis de subhastes públiques exercides pels jutjats.
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
M691 Activitats jurídiques. Comprèn:
- La representació jurídica dels interessos d’una part contra l’altra, exercida o supervisada, per lletrats que pertanyen al Col·legi d'Advocats, davant o no dels tribunals o altres òrgans judicials, com ara l’assessorament i la representació en accions civils, penals i els relacionats amb conflictes laborals.
- L’assessorament i la preparació de documents jurídics com ara estatuts socials, escriptures de constitució i altres documents similars relacionats amb la constitució de societats, el registre de patents i drets d’autor, preparació d’escriptures, testaments, fideïcomisos i altres.
- Altres activitats de fedataris públics com ara notaris, algutzirs, àrbitres i mediadors.
Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
M692 Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal. Comprèn:
- El registre comptable de les transaccions comercials d’empreses o altres entitats.
- La preparació o auditoria de comptes financers.
- La inspecció de comptes financers i la certificació de l’exactitud.
- La preparació de declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de l'impost de societats.
- Les activitats d’assessorament i representació (no jurídiques) exercides davant l'Administració tributària en nom dels seus clients.
Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
M70 ACTIVITATS DE SEUS CENTRALS I CONSULTORIA EMPRESARIAL
Comprèn:
- Els serveis d’assessorament, orientació i assistència prestats a les empreses i altres organitzacions en matèria d’administració com ara la planificació estratègica o organitzativa, la planificació financera i pressupostària, els objectius i polítiques de màrqueting, les polítiques, pràctiques i planificació de recursos humans, els plans de producció i la planificació de control.
- La supervisió i gestió d’altres unitats de la mateixa empresa, és a dir, les activitats de les seus centrals.
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
M701 Activitats de seus centrals Comprèn:
- La supervisió i gestió d’altres unitats de la mateixa empresa, la realització de la planificació estratègica i organitzativa, i la funció de presa de decisions de l’empresa. Les unitats que pertanyen a aquesta classe exerceixen el control operatiu i gestionen les operacions diàries de les unitats que s’hi relacionen, per exemple:
 • Les seus centrals.
 • Les oficines administratives centralitzades.
 • Les oficines corporatives.
 • Les seus de zona i regionals.
 • Les oficines subsidiàries de gestió.
Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
M702 Activitats de consultoria de gestió empresarial -Relacions públiques i comunicació.
-Altres activitats de consultoria de gestió empresarial.

Comprèn:
- Els serveis d’assessorament, orientació i assistència, incloses les activitats dels grups de persones influents (lobbies), prestats a les empreses o altres organitzacions en matèria de relacions públiques i comunicació.
- Els serveis d’assessorament, orientació i assistència prestats a les empreses o altres organitzacions en matèria d’administració d’empreses com ara la planificació estratègica o organitzativa, la reenginyeria de processos empresarials, la gestió de canvi, la reducció de costos i altres qüestions financeres, els objectius i polítiques de màrqueting, les polítiques, pràctiques i planificació de recursos humans, les estratègies d’indemnització i jubilació, els plans de producció i la planificació de control.
- La prestació d’aquests serveis empresarials pot comprendre l’assessorament, orientació i assistència prestats a les empreses i organismes públics en relació amb:
 • La concepció de sistemes de comptabilitat, de programes de comptabilitat dels costos i de procediments de control pressupostari.
 • L’assessorament i ajut a les empreses i organismes públics per a la planificació, l’organització, la recerca de l’eficàcia i del control, la informació de la gestió i similars.
Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
M71 SERVEIS TÈCNICS D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA
Comprèn:
- La prestació de serveis d’arquitectura, enginyeria, plans de construcció, inspecció d’edificis, topografia i cartografia.
- Els serveis que realitzen assajos físics, químics i d’altres analítics.
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
M711 Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria. Comprèn:
- Els serveis d’assessoria tècnica d’arquitectura:
 • La projecció d’edificis i de plans de construcció.
 • L’ordenació urbana i la planificació paisatgística.

- Les activitats de disseny i assessorament d’enginyeria per a:
 • Maquinària, processos industrials i plantes industrials.
 • Els projectes d’enginyeria civil, hidràulica i de trànsit.
 • L’elaboració i realització de projectes relatius a enginyeria elèctrica i electrònica, de mines, química, mecànica, industrial, de sistemes i de seguretat.
 • Els projectes de gestió d’aigües.
  - L’elaboració de projectes que requereixin enginyeria de condicionament d’aire, refrigeració, sanejament, control de la contaminació, enginyeria acústica i similars.
  - El disseny industrial i de maquinària.
  - La realització d’estudis geofísics, geològics o sismogràfics.
  - La realització d’estudis geodèsics:
  • Les activitats de topografia (aixecament de terrenys i de límits).
  • La realització d’estudis hidrològics.
  • La realització d’estudis sobre el subsòl.
Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
M712 Anàlisis i assajos tècnics.


Nota Llei 16/2015
En resten exclosos els laboratoris d’investigació, químics o biològics establerts per la LPCAA (punt 12.23 dels annexos II i III)
Comprèn:
- La realització d’assajos físics, químics i altres assajos analítics amb tot tipus de materials i productes, per exemple:
 • Les proves acústiques i de vibració.
 • Les proves de composició i puresa dels minerals.
 • Les anàlisis en el camp de l’alimentació, incloses les anàlisis veterinàries i el control relacionat amb la producció alimentària.
 • Les proves relatives a les característiques físiques i propietats dels materials, com ara la resistència, el gruix, la durabilitat, la radioactivitat i similars.
 • Les proves de qualificació i fiabilitat.
 • Les proves de rendiment de maquinària completa: motors, automòbils, equips electrònics i similars.
 • Les proves radiogràfiques de soldadura i peces d’unió.
 • Les anàlisis de fallides.
 • Les proves i mesures dels indicadors mediambientals, contaminació de l’aire i de l’aigua i similars.
- L’homologació de productes, inclosos els béns de consum, vehicles motoritzats, aeronaus, contenidors pressuritzats, plantes nuclears i similars.
- La inspecció tècnica de vehicles (ITV) (control periòdic dels vehicles de motor segons la legislació vigent en seguretat vial).
- Les proves amb models a escala o simuladors d’aeronaus, embarcacions, preses i similars.
- L’explotació de laboratoris policíacs.
Sc ? 50 m2
(excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars, i sempre que la Sc total sigui ? 500 m2)
M73 PUBLICITAT I ESTUDIS DE MERCAT
Comprèn:
-La creació de campanyes publicitàries i la col·locació d’anuncis en publicacions periòdiques, diaris, ràdio, televisió i altres mitjans, així com el disseny d’estructures i llocs d’exposició.
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
M731 Publicitat -Agències de publicitat.
-Serveis de representació de mitjans de comunicació.

Comprèn:
- La creació i realització de campanyes publicitàries:
 • La creació i col·locació de publicitat en periòdics, publicacions periòdiques, ràdio, televisió, Internet i altes mitjans de comunicació.
 • La creació i col·locació de publicitat exterior en cartells, tanques, la decoració d’aparadors, el disseny de sales d’exposició, la col·locació d’anuncis en automòbils i autobusos i similars.
 • La publicitat aèria.
 • La distribució o lliurament de material publicitari o de mostres.
 • La creació d’estands i altres estructures i llocs d’exposició.
- La realització de campanyes de màrqueting i altres serveis publicitaris per atraure i conservar els clients:
 • La promoció de productes.
 • El màrqueting en el punt de venda.
 • La publicitat per correspondència directa.
 • L’assessorament en màrqueting.
Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
M732 Estudis de mercat i enquestes d’opinió pública Comprèn:
- Els estudis sobre les possibilitats de comercialització, l’acceptació i el grau de difusió dels productes (béns i serveis) i sobre els hàbits de compra dels consumidors, a fi de promoure les vendes i desenvolupar nous productes (béns i serveis), incloses les anàlisis estadístiques dels resultats.
- Les enquestes d’opinió pública sobre qüestions polítiques, econòmiques i socials, i també les anàlisis estadístiques que s’hi relacionen.
Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
M74 ALTRES ACTIVITATS PROFESSIONALS I TÈCNIQUES
Comprèn:
- La prestació de serveis professionals, científics i tècnics, excepte les activitats jurídiques i comptables, les relacions amb l’arquitectura i l’enginyaria, les anàlisis i els assajos tècnics, les relacionades amb l’assessorament sobre direcció i gestió empresarial, les dedicades a la recerca i desenvolupament i les publicitàries.
- Els autors dels manuals tècnics i als materials de contingut tècnic.
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
M741 Activitats de disseny especialitzat Comprèn:
- Les activitats de disseny de moda de teles, peces de vestir, calçat, joies, mobiliari i altres articles de decoració interior, i també altres béns personals o per a la llar.
- Les activitats de disseny industrial, és a dir, la creació i el desenvolupament de dissenys i especificacions que optimitzen l’ús, el valor i l’aparença dels productes, fins i tot les decisions sobre materials, mecanismes, formes, colors i acabats de les superfícies del producte, tenint en compte les característiques i necessitats dels clients, la seguretat, la demanda del mercat i la distribució, l’ús i el manteniment.
- Les activitats de disseny gràfic.
- Les activitats de decoració interior.
Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
M742 Activitats de fotografia Comprèn:
- La producció de fotografies comercials i de consum privat:
 • La realització de retrats per a passaports, col·legis, casaments i similars.
 • La fotografia per a anuncis, editorials, activitats relacionades amb la moda i per a anuncis immobiliaris o turístics.
 • La fotografia aèria.
 • La realització de reportatges en vídeo per a casaments i similars.
- El revelat de pel·lícules:
 • Positivat, impressió i ampliació de negatius dels clients i de pel·lícules cinematogràfiques.
 • Els laboratoris de positivat i impressió fotogràfica.
 • Les botigues de revelat en una hora que no pertanyen a establiments de càmeres fotogràfiques.
 • El muntatge de diapositives.
 • La còpia i la restauració o retoc de fotografies.
- Les activitats dels reporters gràfics.
- La microfilmació de documents.
Sc ? 120 m2 Sc > 120 m2
M743 Activitats de traducció i d’interpretació Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
M749 Altres activitats professionals i tècniques no classificades en altres apartats Nota:
inclou una gran varietat d’activitats de serveis prestats generalment a clients comercials. En general, les activitats per a les quals s’exigeixen uns nivells més elevats de competències professionals, científiques i tècniques, excepte les funcions comercials corrents i rutinàries de curta durada.

Comprèn:
- Les activitats dels intermediaris comercials, com ara la preparació d’operacions mercantils de compra i venda de petites i mitjanes empreses, inclosa la prestació de serveis professionals, excepte les activitats d’intermediació immobiliària.
- Les activitats d’intermediació amb patents, com ara la preparació de la compra i venda de patents.
- La taxació, excepte l'exercida en relació amb immobles i assegurances, com ara d’antiguitats, joies i similars.
- L’auditoria de factures i informació de tarifes de transport de mercaderies.
- Les activitats de previsió meteorològica.
- Les activitats d’assessorament sobre seguretat, agronomia, medi ambient, riscos laborals.
- Altres activitats d’assessorament tècnic.
- Les activitats d’assessorament diferents de l’arquitectura, enginyeria i administració d’empreses.
- Els serveis realitzats per intermediaris en nom de particulars i orientats a obtenir contractes per actuar en pel·lícules cinematogràfiques, obres teatrals i altres espectacles culturals o esportius, així com oferir a editors, productors i similars, llibres, guions, obres d'art, fotografies i altres.
- Les activitats de les agències de models.
Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2


 

N. ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I SERVEIS AUXILIARS

Comprèn:
- Les activitats auxiliars de les operacions empresarials generals. Aquestes activitats es diferencien de les que figuren en la secció M en el fet que el seu objecte principal no és la transferència de coneixement especialitzat.

Nota:
Els annexes de la Llei 16/2015 no inclouen algunes activitats d’aquesta secció de la CCAE-2009, com ara:
 • Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen.
 • Activitats de seguretat i investigació.
 • Serveis a edificis i activitats de jardineria.
N77 ACTIVITATS DE LLOGUER
Comprèn:
- El lloguer o l’arrendament financer de béns tangibles i béns intangibles no financers, inclou una àmplia varietat de béns tangibles com ara els automòbils, els ordinadors, els béns de consum i els equips i maquinària industrial, realitzat amb els clients a canvi d'un pagament periòdic en concepte de lloguer o arrendament financer. Es subdivideix en:
 • El lloguer de vehicles de motor.
 • El lloguer d’equips esportius i recreatius, i equips personals i domèstics.
 • El lloguer d’altres equips i màquines similars que solen utilitzar-se per a les operacions comercials, inclosos altres equips per al transport.
 • La cessió d’actius intangibles no financers.
-El permís d’utilització de béns com ara patents, marques comercials, noms de marca i acords de franquícia per als quals es fa un pagament al titular del bé, un cànon o una quota de llicència.
Codi Descripció
(Llei 16/2015)
Nota explicativa
(CCAE-2009)
DR
Annex I
CP
Annex II
N771 Lloguer de vehicles de motor Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers.
Comprèn:
- El lloguer i l’arrendament financer de vehicles de passatgers i altres vehicles de motor lleuger de fins a 3,5 tones, sense conductor.
- El lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers sense conductor de fins a 3,5 tones.

Lloguer de camions
Comprèn:
- El lloguer i l’arrendament financer de camions, camionetes i vehicles de motor de més de 3,5 tones i de vehicles recreatius.
- El lloguer de camions, camionetes i vehicles de motor de més de 3,5 tones. - El lloguer de vehicles recreatius.
Si només es disposa de zones d’ús administratiu
i
Sc ? 500 m2

Sense zona d’aparcament de vehicles.
Si només es disposa de zones d’ús administratiu quan Sc >500 m2.

Si disposen d’aparcament de vehicles, han de complir que:
– L’aparcament de vehicles no es trobi situat en una segona o més plantes sota rasant, o bé si es troba situat sota un edifici tingui una
Sc ?750 m2
o bé
en qualsevol altre cas, tingui
Sc ? 2000 m2
N772 Lloguer d’efectes personals i efectes domèstics Lloguer d’articles d’ús personal i domèstic, així com el lloguer d’equips esportius i recreatius, i de cintes de vídeo. Aquestes activitats solen comprendre el lloguer a curt termini de mercaderies, encara que en alguns casos poden arrendar-se per períodes de temps més llargs.

Lloguer d’articles d’oci, recreatius i esportius, que comprèn:
:
 • Vaixells d’esbarjo, canoes i velers.
 • Bicicletes.
 • Cadires i ombrel•les de platja.
 • Esquís.
 • Altres equips esportius.

-Lloguer de cintes de vídeo i discos.
Lloguer d’efectes personals i efectes domèstics ncaa.
Comprèn :
- El lloguer de tot tipus d’articles d’ús personal o domèstic tant a les llars com a empreses, excepte d’equips recreatius i esportius, de:
 • Productes tèxtils, vestuari i calçat.
 • Mobiliari, objectes de ceràmica i vidre, estris de cuina i servei de taula, electrodomèstics, parament per a la llar.
 • Joieria, instruments musicals, attrezzo i vestuari de teatre.
 • Llibres i revistes.
 • Maquinària i equips de bricolatge.
 • Flors i plantes.
 • Equips electrònics per a ús domèstic.
Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
N773 Lloguer de maquinària, equips i béns tangibles. Lloguer de maquinària i equips agraris.
Lloguer de maquinària i equips per a la construcció i enginyeria civil.
Lloguer de maquinària i equips d’oficina, inclosos els ordinadors.
Lloguer de mitjans de navegació.
Lloguer de mitjans de transport aeri.
Lloguer d’altres tipus de maquinària, equips i béns tangibles ncaa.

Comprèn el lloguer de :
- Maquinària i equip agropecuari i forestal, sense operari, com ara tractors agrícoles.
- Maquinària i equip per a la construcció i enginyeria civil sense operaris, com ara camions grua.
- Bastides i plataformes de treball sense el muntatge i el desmuntatge.
- Màquines i equips d’oficina, sense operari:
 • Ordinadors i perifèrics.
 • Fotocopiadores, màquines d’escriure i de tractament de textos.
 • Màquines i equips de comptabilitat, caixes enregistradores, calculadores electròniques i similars.
 • Mobiliari d’oficina.
- Mitjans de navegació, com ara vaixells i naus comercials, sense tripulació.
- Mitjans de transport aeri, com ara aeronaus i globus d’aire calent, sense tripulació.
- Altres tipus de maquinària i equips utilitzats generalment com a béns de capital per la indústria, sense operari :
 • Motors i turbines.
 • Màquines eina.
 • Aparells d’extracció minera i petrolífera.
 • Aparells de ràdio, televisió i comunicació.
 • Equips de producció cinematogràfica.
 • Aparells de mesurament i control.
 • Altres aparells científics, comercials i industrials.
-Equips de transport terrestre sense conductor, excepte de vehicles de motor:
 • Motocicletes, caravanes remolcables i autocaravanes i similars.
 • Mitjans ferroviaris.
Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
N774 Arrendament de propietat intel•lectual, excepte drets d’autor. Aquestes activitats permetran a tercers utilitzar béns no financers per als quals es paga un cànon o una quota de llicència al titular del bé. La utilització d’aquests béns pot adoptar diverses formes, com el permís de reproducció, l’ús en processos o productes posteriors, l’explotació d’una empresa en règim de franquícia i similars. Els propietaris poden o no haver creat aquests béns.
Comprèn:
- L’arrendament financer de béns intangibles no financers, excepte les obres subjectes a drets d’autor, com ara els llibres o els programes informàtics.
- La recepció de cànons o quotes de llicència per la utilització de:
 • Entitats patentades.
 • Marques comercials o marques de servei.
 • Noms de marca.
 • Drets de prospecció mineral.
 • Acords de franquícia.
 • Altres béns intangibles no financers.
 • Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
  N78 ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’OCUPACIÓ
  Nota:
  inclou els serveis dedicats a informar sobre les ofertes d’ocupació disponibles i a seleccionar o col•locar als candidats a una ocupació, sempre que no siguin empleats de les agències de col•locació, i a dotar de treballadors les empreses dels clients per completar-ne les plantilles, i els serveis de dotació de personal i prestació de serveis de gestió de recursos humans per compte d'altri.
  Comprèn:
  - Les activitats de recerca i col•locació de personal.
  - Les agències de contractació d’actors de teatre.
  - Les activitats de les agències de càsting teatral.
  Codi Descripció
  (Llei 16/2015)
  Nota explicativa
  (CCAE-2009)
  DR
  Annex I
  CP
  Annex II
  N781 Activitats de les agències de col•locació Comprèn:
  - Les activitats de recerca, selecció i col•locació de personal, inclosa la col•locació d’executius.
  - Les agències i oficines de contractació d’actors.
  - Les activitats de les agències i oficines de càsting d’actors, com ara les agències de càsting teatral.
  - Les activitats de les agències de col•locació mitjançant Internet.
  Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
  N782 Activitats de les empreses de treball temporal . Comprèn:
  -Les activitats de dotació de treballadors a les empreses dels clients per períodes de temps limitats per tal de completar-ne les plantilles, sempre que siguin empleats de l’empresa de treball temporal. Les unitats classificades en aquest apartat no s’encarreguen de la supervisió d’aquests empleats en els centres de treball dels clients.
  Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
  N783 Altres tipus de provisió de recursos humans . Comprèn:
  - Les activitats de dotació de personal i serveis de gestió de recursos humans per a les empreses dels seus clients. Aquestes són activitats especialitzades en dur a terme una àmplia varietat de funcions relatives a la gestió de personal i de recursos humans donat que representen el proveïdor de serveis de gerència empresarial per als empleats en qüestions relatives a nòmines, impostos i altres assumptes fiscals i de recursos humans, encara que no siguin responsables ni de dirigir ni de supervisar els empleats.
  Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
  N79 ACTIVITATS DE LES AGÈNCIES DE VIATGES, OPERADORS TURÍSTICS I ALTRES SERVEIS DE RESERVES I ACTIVITATS QUE S’HI RELACIONEN
  Comprèn:
  - Les activitats de les agències de viatges que tenen com a dedicació principal vendre serveis de viatge, recorreguts turístics, transport i allotjament, a l'engròs i al detall, al públic en general i als clients comercials.
  - Les activitats de planificació i organització de recorreguts turístics la venda dels quals es realitza mitjançant agències de viatge o directament pels operadors turístics.
  - Altres serveis relacionats amb els viatges, inclosos els serveis de reserva.
  - Les activitats dels guies turístics.
  - Les activitats de promoció del turisme.
  Codi Descripció
  (Llei 16/2015)
  Nota explicativa
  (CCAE-2009)
  DR
  Annex I
  CP
  Annex II
  N781 Activitats de les agències de viatges i operadors turístics. Comprèn:
  - Les activitats de les agències de viatges que tenen com a dedicació principal vendre serveis de viatge, recorreguts turístics, transport i allotjament, a l'engròs i al detall, al públic en general i als clients comercials.
  - Les activitats de planificació i organització de recorreguts turístics la venda dels quals es realitza mitjançant agències de viatges o directament pels operadors turístics.
  Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
  N799 Altres serveis de reserves i activitats que s’hi relacionen Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
  N81 SERVEIS A EDIFICIS I ACTIVITATS DE JARDINERIA
  Nota: la dotació de personal per a l'execució d'una sèrie de serveis de suport en les instal•lacions del client. Aquestes unitats econòmiques ofereixen personal que realitza aquestes activitats de suport per bé que no participen ni són responsables de les activitats empresarials del client.

  Comprèn:
  - Les activitats de neteja exterior i interior d'edificis de tot tipus.
  - La neteja de maquinària industrial.
  - La neteja de trens, autobusos, avions, etc.
  - La neteja interior de camions i vaixells cisterna.
  - Els serveis de desinfecció, desratització i desinsectació d'edificis, vaixells, trens, etc.
  - El rentatge d'ampolles.
  - L'escombrada i retirada de gel i neu dels carrers.
  - Els serveis de jardineria i els serveis de disseny de la planificació paisatgística i la construcció o instal•lació de passarel•les, murs de contenció, plataformes, tanques, estancs i estructures similars.
  Codi Descripció
  (Llei 16/2015)
  Nota explicativa
  (CCAE-2009)
  DR
  Annex I
  CP
  Annex II
  N811 Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
  N812 Activitats de neteja. Comprèn:
  - Les activitats de neteja general d'interiors de tot tipus d'edificis.
  - Les activitats de neteja exterior d'edificis.
  - Les activitats de neteja especialitzada d'edificis i altres tipus de neteja especialitzada.
  - La neteja de maquinària industrial.
  - La neteja interior de camions i vaixells cisterna.
  - El serveis de desinfecció, desratització i desinsectació d'edificis i maquinària industrial.
  - El rentatge d'ampolles.
  - L'escombrada i retirada de gel i neu dels carrers. No comprèn:
  - La lluita contra les plagues agropecuàries (vegeu 0161).
  - La neteja amb vapor, amb raig de sorra i altres activitats similars per al sanejament de façanes (vegeu 4399).
  - El rentatge de catifes i tapissos amb escuma i la neteja de draperia i cortines (vegeu 9601).
  - La neteja d'edificis acabats de construir (vegeu 4339).
  Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
  N813 Activitats de jardineria Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
  N82 ACTIVITATS ADMINISTRATIVES D’OFICINA I AUXILIARS
  comprèn:
  - La prestació de serveis administratius corrents d’oficina, així com activitats de suport empresarial a les funcions corrents i rutinàries per compte d'altri.
  - Les activitats de serveis complementaris que solen prestar-se a les empreses i que no estan classificats en altres apartats.

  Notes:
  -Les unitats classificades en aquesta divisió no ofereixen dotació de personal per a la realització de totes les operacions d’una empresa.
  -Estan exemptes les activitats que es desenvolupen en l’habitatge particular.
  Codi Descripció
  (Llei 16/2015)
  Nota explicativa
  (CCAE-2009)
  DR
  Annex I
  CP
  Annex II
  N821 Activitats administratives i auxiliars d’oficina Comprèn:
  - La prestació de serveis administratius corrents d’oficina com ara la recepció, la planificació financera, la facturació, l'arxiu, la distribució de personal i física, i la logística per compte d'altri.
  - Les activitats de suport empresarial per compte d'altri per a funcions corrents i rutinàries de les que solen fer-se càrrec les pròpies empreses i organitzacions.
  Sc ? 500 m2
  Exempts si es desenvolupen en habitatge particular
  Sc > 500 m2
  N822 Activitats de centres d’atenció telefònica Comprèn:
  - Els centres de recepció de trucades, resposta a les trucades dels clients amb operadors mitjançant distribució automàtica de trucades, integració d'ordinador i telèfon, sistemes de resposta vocal interactiva o mètodes similars per a la formulació de comandes, el subministrament d'informació sobre productes, ocupar-se de les sol•licituds d'assistència dels clients o atendre'n les reclamacions.
  - Els centres d'emissió de trucades que utilitzen mètodes similars relacionades amb activitats de venda, promoció i comercialització dirigides als clients per tal de realitzar estudis de mercat o enquestes d’opinió pública i activitats similars per als clients.
  Sc ? 500 m2
  Exempts si es desenvolupen en habitatge particular
  Sc > 500 m2
  N823 Organització de convencions i fires de mostres Comprèn:
  - L’organització, promoció i gestió d’esdeveniments com ara fires empresarials i comercials, convencions, conferències i reunions, incloguin o no la gestió i la dotació de personal per a que realitzi les funcions pertinents en les instal•lacions en les quals tingui lloc l’esdeveniment.
  Sc ? 500 m2
  Exempts si es desenvolupen en habitatge particular
  Sc > 500 m2
  N829 Altres activitats de suport a les empreses Activitats de les agències de cobrament i d’informació comercial.
  Activitats d’envasament i empaquetatge per compte d'altri.
  Altres activitats de suport a les empreses ncaa.

  Comprèn:
  - Les activitats de les empreses especialitzades en la gestió de cobrament de factures i deutes i la transferència als clients dels pagaments abonats.
  - Les activitats de recopilació d’informació, com ara historials pel que fa a la solvència o pràctiques comercials de particulars i empreses i subministrament d’aquesta informació a institucions financeres, minoristes i altres clients que necessiten avaluar la solvència d’aquests particulars o empreses.
  - Les activitats d’envasament i empaquetatge per compte d'altri, amb intervenció o no de processos automatitzats:
  • L’embotellament de productes líquids, inclosos aliments i begudes.
  • L’empaquetatge de productes sòlids (al buit, amb paper d’alumini, etc.).
  • L’envasament de seguretat de preparats farmacèutics.
  • L’etiquetatge, l’estampació i la impressió.
  • L’embalatge de paquets i l’embolicament de regals.
  - L’elaboració d’informes literals i la reproducció per estenotípia dels processos jurídics, mentre tenen lloc, i la posterior transcripció a formats enregistrats.
  - La subtitulació en temps real (és a dir simultània) de les reunions, conferències, etc. que s’emeten en directe per televisió.
  - Els serveis de codis de barres per a adreces postals.
  - Els serveis d’impressió de codis de barres.
  - Els serveis de les organitzacions de recaptació de fons realitzat per compte d'altri.
  - Els serveis de recuperació d’impagats (cobrament de morosos).
  - Els serveis de recaptació de monedes dels parquímetres.
  - Les activitats dels subhastadors independents.
  - L’administració de programes de bonificació per fidelitat.
  - Altres activitats complementàries que solen prestar-se a les empreses i que no estiguin classificats en altres apartats.
  Sc ? 500 m2
  Exempts si es desenvolupen en habitatge particular
  Sc > 500 m2

  P. EDUCACIÓ

  Nota
  A la modificació de la Llei 16/2015 que s’inclou en el Decret 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació iregulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, aquest grup d’activitats “EDUCACIÓ” hi figuren dins de la secció “N”, però a la CCAE-2009 està dins de la secció “P”, per això en aquesta taula hi figura també dins de la secció “P”.

  Nota CCAE-2009
  Comprèn:
  - L'ensenyament públic i privat de qualsevol nivell o per a qualsevol professió, ja sigui oral o escrit, i també per ràdio o televisió, per Internet o per correspondència. Comprèn tant l'educació impartida per les diferents institucions del sistema educatiu en tots els nivells com l'ensenyament d'adults, programes d'alfabetització, formació professional en el món del treball i similars. A cada nivell educatiu s'inclou l'educació especial d'alumnes amb necessitats educatives especials (problemàtiques físiques, psíquiques i altres).

  Nota: Els nivells i cicles dels quals es fa esment a les notes explicatives d'aquesta secció són els de la CINE 1997 (classificació internacional normalitzada d'educació). Les activitats de les institucions docents que imparteixen cursos del nivell 0 de la CINE estan classificades en el codi 8510; del nivell 1 en el codi 8520; dels nivells 2 i 3 en el codi 853; del nivell 4 en el codi 8541 i dels nivells 5 i 6 en el codi 8543 i 8544.

  Aquesta secció comprèn també:
  - L'ensenyament relacionat amb l'esport i les activitats recreatives com el tennis o el golf i les activitats de suport a l'ensenyament.

  Nota
  A la Llei 16/2015 no s’inclouen els ensenyaments reglats
  P85 EDUCACIÓ
  Codi Descripció
  (Llei 16/2015)
  Nota explicativa
  (CCAE-2009)
  DR
  Annex I
  CP
  Annex II
  P855 Altres activitats d'educació Aquest grup comprèn:
  - La formació i educació contínua de caràcter general per motius de professió, afició o desenvolupament personal.
  -Les instal·lacions i escoles que ofereixen classes, particulars o en grup, d'activitats esportives, idiomes, formació relacionada amb les belles arts, el teatre i la música, o altres tipus d'ensenyament o formació especialitzada no classificada en altres apartats.

  Exemples:
  -Educació relacionada amb l'esport i les activitats recreatives.
  -Educació relacionada amb la cultura.
  -Activitats de les escoles de conducció i pilotatge.
  -Altres activitats d'educació ncaa.

  Aquest grup no comprèn
  : - L'educació preprimària (vegeu 8510).
  - L'educació primària (vegeu 8520).
  - L'educació secundària (vegeu 853).
  - L'educació postsecundària (vegeu 854).
  Sc ? 120m2 120 m2 < Sc ? 2000m2
  i
  alçada evacuació ? 15 m
  P856 Activitats auxiliars d’educació Comprèn
  : - La prestació de serveis no docents de suport als processos o sistemes educatius:
  • L'assessorament educatiu.
  • Els serveis d'orientació educativa.
  • Els serveis d'avaluació educativa.
  • Els serveis de proves educatives.
  • L'organització de programes d'intercanvi d'estudiants.
  • L'organització de cursos d'idiomes a l'estranger.

  Aquesta classe no comprèn:
  - La recerca i desenvolupament experimental en ciències socials i humanitats (vegeu 7220 de CCAE-2009).
  Sc ? 120m2 120 m2 < Sc ? 2000m2
  i
  alçada evacuació ? 15 m


   

  R. ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D’ENTRETENIMENT__

  Comprèn (CCAE-2009) :
  - Les activitats amb l'objectiu de satisfer els interessos culturals, d'entreteniment i recreatius de la població en general, incloses les actuacions en directe o en viu, l'explotació de museus, els jocs d'atzar, els esports i les activitats d'oci.

  Nota:
  No totes aquestes activitats estan incloses en els annexes de la Llei 16/2015, veure les notes de cada codi. No estan incloses, per exemple: jocs d’atzar i apostes, creació artística, actuacions en directe o en viu, espectacles en general.
  R91 ACTIVITATS DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS
  Comprèn:
  - Les activitats de biblioteques i arxius.
  - Les activitats de museus de tot tipus.
  - La gestió de jardins botànics i zoològics.
  - L’explotació de llocs històrics.
  - Les activitats de parcs nacionals.
  - La conservació i l’exhibició d’objectes, emplaçaments i meravelles naturals d’interès històric, cultural o educatiu, com ara llocs considerats patrimoni de la humanitat.
  Codi Descripció
  (Llei 16/2015)
  Nota explicativa
  (CCAE-2009)
  DR
  Annex I
  CP
  Annex II
  R910 Activitats de biblioteques, arxius i museus Comprèn:
  - Les activitats de museus de tot tipus: museus d’art, orfebreria, mobles, vestits, ceràmica, objectes de plata; museus d’història natural, ciència i tecnologia, museus militars i cases històriques, museus a l’aire lliure i altres museus especialitzats.
  - L’explotació i conservació de llocs i edificis històrics.
  - La gestió de jardins botànics i zoològics, fins i tot els infantils.
  - La gestió de parcs nacionals i la protecció de la vida salvatge.
  - Les activitats de biblioteques de tot tipus, sales de lectura, audició o projecció, per servir el públic en general o una clientela especialitzada com ara estudiants:
  • La creació de col·leccions, ja siguin especialitzades o no.
  • La catalogació de col·leccions.
  • El préstec i emmagatzematge de llibres, mapes, revistes, pel·lícules, discos, cintes i similars.
  - Les biblioteques i serveis d’emmagatzematge de fotos i pel·lícules.
  - Les activitats de documentació i informació de tot tipus, arxius públics, per servir el públic en general o una clientela especialitzada com ara estudiants:
  • La recuperació amb l’objecte d’atendre necessitats d’informació i similars.
  Sc ? 120 m2 Sc > 120 m2
  R93 ACTIVITATS ESPORTIVES, RECREATIVES I D’ENTRETENIMENT
  Comprèn :
  - La provisió d’activitats recreatives, d’entreteniment i esportives, excepte les activitats de museus, la conservació de llocs històrics, les activitats de jardins botànics i zoològics, les activitats de parcs naturals i les apostes i jocs d’atzar.

  Nota: En els annexes de la llei 16/2015, únicament s’inclouen les activitats esportives.
  Codi Descripció
  (Llei 16/2015)
  Nota explicativa
  (CCAE-2009)
  DR
  Annex I
  CP
  Annex II
  R931 Activitats esportives


  Nota Llei 16/2015: S’exclouen els camps de golf.
  Comprèn:
  - L’explotació i/o gestió d’instal·lacions esportives.
  - Les activitats d’equips o clubs esportius que participen fonamentalment en esdeveniments esportius en directe davant una audiència de pagament.
  -Les activitats d’esportistes independents que es dediquen a la participació en esdeveniments esportius o de curses en directe.
  - Les activitats dels propietaris de participants en curses com ara automòbils, gossos, cavalls i similars que es dediquen, fonamentalment, a promoure’n la competició en curses o altres esdeveniments esportius amb espectadors.
  - Les activitats d’entrenadors esportius que faciliten serveis especialitzats d’assistència a participants en esdeveniments i competicions esportives.
  - Les activitats de gestors d’estadis.
  - Activitats de clubs esportius.
  - Activitats dels gimnasos.
  - Altres activitats d’organització, promoció i gestió d’esdeveniments esportius diversos.

  Altres activitats relacionades amb l’esport, com ara:
  - L’organització d’encontres esportius exteriors o interiors (a l’aire lliure o en recintes o llocs coberts, amb o sense seients per a espectadors):
  • Estadis de futbol, hoquei, criquet o rugby.
  • Pistes de curses d’automòbils, gossos i cavalls.
  • Piscines.
  • Estadis d’atletisme.
  • Instal·lacions i estadis per a esports d’hivern.
  • Pavellons de hoquei sobre gel.
  • Pavellons de boxa.
  • Pistes de bitlles.
  - L’organització i direcció d’esdeveniments esportius a l’aire lliure o en recintes coberts amb la participació de professionals o aficionats, per part d’organitzacions amb instal·lacions pròpies.
   - La gestió i la dotació de personal per al funcionament d’aquestes instal·lacions.
    - Les activitats de clubs esportius professionals, semiprofessionals o d’aficionats que ofereixen als seus membres l’oportunitat de participar en activitats esportives com ara clubs de futbol, bitlles, natació, golf, boxa, lluita, atletisme, aixecament de pesos, esports d’hivern, equitació, escacs, joc de dames, dòmino o cartes, tir al blanc, etc.
    - Les activitats de clubs i instal·lacions de condicionament físic (fitness) i culturisme.
    - Les activitats de productors o promotors d’esdeveniments esportius, amb o sense instal·lacions.
    - Les activitats per compte propi realitzades per esportistes i atletes, jutges i àrbitres, cronometradors i similars.
    - Les activitats de lligues esportives i òrgans de regulació de l’esport.
    - Les activitats relacionades amb la promoció d’espectacles esportius.
    - Les activitats relacionades amb curses de cavalls, de llebrers i d’automòbils.
    - L’explotació de vedats de pesca i caça esportiva.
    - Les activitats de guies de muntanya.
    - Les activitats complementàries per a la caça i pesca esportives o amb finalitats d’entreteniment.
  Sc ? 120 m2 Sc > 120 m2

  S. ALTRES SERVEIS

  Comprèn:
  -Les activitats associatives.
  - La reparació d'ordinadors i articles d'ús personal i domèstic.
  - Activitats de serveis personals ncaa.
  S94 ACTIVITATS ASSOCIATIVES
  Comprèn:
  - Les activitats d'organitzacions que representen els interessos de grups especials o que promouen idees davant l'opinió pública. Generalment, aquestes organitzacions estan integrades per membres, encara que aquestes activitats puguin comportar la participació de persones que no són membres i beneficiar aquestes persones.
  El desglossament bàsic d'aquesta divisió està determinat per la finalitat d'aquestes organitzacions com ara la defensa dels interessos dels empleats, dels treballadors per compte propi i de la comunitat científica (vegeu S941), els interessos dels empleats (vegeu S942) i la promoció d'idees i activitats religioses, polítiques, culturals, educatives o recreatives (vegeu S949).
  Codi Descripció
  (Llei 16/2015)
  Nota explicativa
  (CCAE-2009)
  DR
  Annex I
  CP
  Annex II
  S941 Activitats d’organitzacions empresarials i professionals. Activitats de les unitats que promouen els interessos dels membres d’associacions empresarials i patronals. En el cas de les associacions professionals inclou les activitats de promoció dels interessos professionals dels membres de la professió.

  Comprèn:
  - Les activitats de les organitzacions els membres de les quals s’interessen principalment pel desenvolupament i la prosperitat de les empreses d’una determinada branca d’activitat empresarial o comercial, inclosa l’agricultura i la ramaderia, o per la situació i el creixement econòmic d’una determinada zona geogràfica o subdivisió política, independentment del sector d’activitat econòmica.
  De les tasques realitzades destaquen:
  • La difusió d’informació.
  • La representació davant els organismes de l'Administració.
  • Les relacions públiques.
  • Les negociacions laborals.
  - Les activitats de les federacions d’aquestes associacions.
  - Les activitats de les cambres de comerç i de les corporacions i organismes similars.
  Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
  S942 Activitats sindicals Comprèn:
  - La promoció dels interessos dels treballadors integrats en aquestes organitzacions sindicals i laborals.
  - Les activitats d’associacions de treballadors assalariats per a la representació, reivindicació i defensa dels seus interessos laborals.
  - Les activitats dels sindicats de treballadors professionals, dels sindicats integrats per diverses filials i de les organitzacions laborals integrades per diversos sindicats i constituïdes en funció de l’ofici dels seus membres o en funció de criteris geogràfics, estructurals i similars.

  No comprèn:
  - L’ensenyament impartit per aquestes associacions (vegeu P85).
  - Les activitats dels sindicats d’estudiants (vegeu S949).
  Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
  S949 Activitats associatives diverses. Activitats d’unitats que promouen els interessos dels seus membres, excepte les associacions empresarials i patronals, les professionals i les activitats sindicals.
  Activitats d’organitzacions religioses.
  Activitats d’organitzacions polítiques.
  Altres activitats associatives ncaa.

  Comprèn:
  - Les activitats d’organitzacions religioses i de persones que atenen directament als feligresos en esglésies, mesquites, temples, sinagogues i altres llocs de culte.
  - Les activitats de monestirs, convents i similars.
  - Les activitats de recolliment religiós.
  - Les activitats de cerimònies funerals.
  - Les activitats d’organitzacions polítiques i de les seves organitzacions auxiliars, com ara les organitzacions juvenils dels partits polítics, la finalitat de les quals és la d’influir en la presa de decisions dels organismes de l'Administració.
  - Les organitzacions independents creades per a la defensa d’una causa o alternativa de caràcter públic o social mitjançant campanyes d’educació al públic, influència política, recaptació de fons i similars. Entre aquestes destaquen:
  • Els moviments de protesta o les iniciatives cíviques.
  • Els moviments ecològics i de defensa del medi ambient.
  • Les organitzacions que presten suport a serveis municipals i educatius.
  - Les organitzacions que cerquen la protecció i millora de la situació de determinats grups, sempre que la seva activitat no es pugui classificar en altres apartats de la classificació:
  • Associacions de protecció d’infància i família, discapacitats, persones grans i similars.
  • Associacions de protecció de minories ètniques i grups minoritaris.
  • Associacions amb fins patriòtics, incloses les associacions de veterans de guerra.
  • Associacions de consumidors i d’automobilistes.
  • Associacions dedicades a establir relacions socials com ara els clubs de rotaris, les lògies i similars.
  • Associacions juvenils, associacions, clubs i sindicats d’estudiants.
  - Les associacions per a la pràctica d’activitats o aficions culturals o recreatives (excepte d’esports o jocs) com ara, per exemple, els clubs literaris i de lectors, de poesia, bibliòfils, d’història, de jardineria, de cinema i fotografia, de música i art, d’artesania o de col•leccionistes, els clubs socials, carnavalescos i similars.
  - Les activitats de concessió d’ajudes per associacions i altres entitats.
  Sc ? 500 m2 Sc > 500 m2
  S95 REPARACIÓ D’ORDINADORS I EFECTES PERSONALS I DOMÈSTICS
  Comprèn:
  - La reparació i el manteniment d’ordinadors i perifèrics (ordinadors de sobretaula, ordinadors portàtils, terminals informàtics, dispositius d’emmagatzematge, impressores i similars).
  - La reparació d’equips de comunicacions com ara aparells de fax, equips de ràdio de transmissió i recepció i d’electrònica de consum, com ara aparells de ràdio i televisors.
  - La reparació d’equips domèstics i de jardineria, com ara ventiladors o talladores de gespa.
  - La reparació de calçat i articles de cuir.
  - La reparació de mobles i estris domèstics.
  - La reparació de peces i accessoris de vestir.
  - La reparació d’articles esportius.
  - La reparació d’instruments musicals.
  - La reparació d’articles per a la pràctica de diverses aficions i altres efectes personals i domèstics.

  No comprèn:
  - La reparació d’equips mèdics i de diagnòstic per a la imatge, d’instruments de mesura i geodèsia, d’instrumental de laboratori i d’equips de radar i sonar.
  Codi Descripció
  (Llei 16/2015)
  Nota explicativa
  (CCAE-2009)
  DR
  Annex I
  CP
  Annex II
  S951 Reparació d’ordinadors i equips de comunicacions Compren:
  -Reparació i el manteniment d’ordinadors i perifèrics, com ara: impressores, monitors, etc...
  - La reparació i el manteniment de terminals informàtics com ara caixes automàtics (ATM), terminals de punt de venda, no operats mecànicament i organitzadors personals (PDA).
  - La reparació i el manteniment d’equips de comunicació com ara: telèfons sense fils, telèfons mòbils, Mòdems d’equip portador, equips de ràdio de transmissió i recepció, càmeres de televisió i vídeo d’ús professional, etc...
  Sc ? 120 m2 Establiments situats sota edificis de qualsevol ús
  i
  de: 120 m2 < Sc ? 750 m2

  En altres casos:
  120 m2 < Sc ? 2.000 m2
  S952 Reparació d’efectes personals i domèstics Reparació d’aparells electrònics d’àudio i vídeo d’ús domèstic.
  Reparació d’aparells electrodomèstics i d’estris per a la llar i el jardí.
  Reparació de calçat i altres articles de cuir.
  Reparació de mobles i articles de parament de la llar.
  Reparació de rellotges i joieria.
  Reparació d’efectes personals i articles d’ús domèstic ncaa.

  Comprèn:
  - La reparació i el manteniment de productes d'electrònica de consum:
  • Televisors i receptors de ràdio.
  • Magnetoscopis (VCR).
  • Reproductors de CD.
  • Càmeres de vídeo d'ús domèstic.
  - La reparació i el manteniment d'aparells domèstics com ara frigorífics, forns, rentadores, equips d'aire condicionat i similars.
  - La reparació i el manteniment d'equips per a llar i el jardí com ara màquines tallagespa, aspiradores de neu i fulles, talladores de bardisses i similars.
  - La reparació i el manteniment de calçat, maletes i similars de cuir i altres materials.
  - La reparació de talons.
  - L'entapissament, l’aplicació de nous acabats, la reparació i la restauració de mobiliari i articles domèstics, fins i tot el mobiliari d’oficina.
  - La reparació de rellotges i els seus components com ara caixes de tot tipus de materials, mecanismes, cronòmetres i similars.
  - La reparació i la modificació d’articles de joieria.
  - La reparació de bicicletes.
  - La reparació i retoc de peces de vestir.
  - La reparació d’articles esportius i de material d’acampada, excepte les armes per a activitats esportives.
  - La reparació de llibres.
  - La reparació d’instruments musicals, excepte orgues i instruments musicals històrics.
  - La reparació d’articles per a la pràctica de diverses aficions.
  - La reparació d’altres efectes personals i articles d’ús domèstic.
  - L’afinació de pianos.
  - Els serveis ràpids que presten diversos serveis conjuntament.
  Sc ? 120 m2 Establiments situats sota edificis de qualsevol ús
  i
  de: 120 m2 < Sc ? 750 m2

  En altres casos:
  120 m2 < Sc ? 2.000 m2
  S96 ALTRES ACTIVITATS DE SERVEIS PERSONALS
  Comprèn:
  - Rentatge i neteja en sec de peces tèxtils i de pell.
  - Perruqueria i altres tractaments de bellesa.
  - Pompes fúnebres i activitats que s'hi relacionen.
  S960 Altres activitats de serveis personals
  Codi Descripció
  (Llei 16/2015)
  Nota explicativa
  (CCAE-2009)
  DR
  Annex I
  CP
  Annex II
  S9601 Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell.

  Nota Llei 16/2015 No s’inclouen les bugaderies industrials o no comercials, que són les que no tenen botiga oberta al públic i es dediquen a rentar grans lots de roba provinents d’un sol client, i els seus clients principals no són particulars.
  Comprèn:
  - Les activitats de rentatge, tenyida, neteja en sec, planxat i similars de tot tipus de peces de vestir (fins i tot peces de pell) i altres articles tèxtils, que es realitzen a màquina, a mà o a màquines accionades amb monedes per al públic en general o per a clients industrials o comercials.
  - La recollida i lliurament de roba de bugaderia.
  - La rentada de catifes i tapissos amb escuma i la neteja de cortines i draperies, en les instal•lacions del client o no.
  - La provisió de roba blanca, uniformes de treball i similars realitzada per bugaderies.
  - Els serveis de subministrament de bolquers.
  -La reparació i el retoc menor de peces de vestir i altres articles de tela quan es realitzen en combinació amb les de neteja.
  Bugaderia no industrial
  i
  Sc ? 120 m2
  Bugaderia no industrial
  i
  120 m2 < Sc ? 750 m2
  S9602 Perruqueria i altres tractaments de bellesa. Comprèn:
  - Les activitats de rentada, tallada i manteniment, pentinat, tenyida, coloració, ondulació, i allisat del cabell i altres activitats similars per a homes i dones.
  - L’afaitada i retoc de la barba.
  - Els massatges facials, manicura, pedicura, maquillatge i similars.
  Sc ? 120 m2 Establiments situats sota edificis de qualsevol ús,
  i de:
  120 m2 < Sc ? 750 m2

  En altres casos:
  120 m2 < Sc ? 2.000 m2
  S9604 Activitats de manteniment físic. Comprèn:
  - Les activitats de manteniment físic com ara les de banys turcs, saunes, banys de vapor, solaris, salons per aprimar-se i de massatge i similars.
  Sc ? 120 m2 120 m2 < Sc ? 500 m2
  S9609 Altres activitats de serveis personal no classificades en altres apartats.


  Notes Llei 16/2015
  1.Se n’exclouen les pompes fúnebres i activitats relacionades.
  2.Se n’exclouen les gosseres regulades per la Llei 20/2009.
  Comprèn:
  - Les activitats d’astrologia i espiritisme.
  - Les activitats de les agències matrimonials i de contractació d’acompanyants o posada en contacte de persones que cerquen companyia o amistat.
  - Els serveis per a animals de companyia, com ara l’allotjament, perruqueria, cura i ensinistrament.
  - Les activitats de genealogia.
  - Les activitats de tatuatge i pírcings.
  - Les activitats dels portadors de maletes, els enllustradors, els aparcadors de vehicles, etc.
  - L’explotació de màquines de serveis personals accionades amb monedes, com ara les cabines de fotografia instantània, bàscules, màquines per mesurar la pressió arterial i similars.
  Sc ? 120 m2 Establiments situats sota edificis de qualsevol ús, i de:
  120 m2 < Sc ? 750 m2

  En altres casos:
  120 m2 < Sc ? 2.000 m2
   


  Darrera modificació de la pàgina el Diumenge Abril 21, 2019 19:25:16 CEST

  Col.laboren

  CETIG CETIG

  Canvia l'Idioma

  Darrers fitxers

  No hi ha cap registre per mostrar